Bilder:Ola Hegge og Oppland Arbeiderblad
Rapporter

Her finner du referanser til en del relevante fagrapporter:  

NIVAÅrsrapporter fra Mjøsovervåkingen (tiltaksorientert -) finnes løpende f.o.m. 1971.
NIVA-rapport 4527-2002 Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Datarapport for 2001. 
NIVA-rapport 4816-2004 Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Samlerapport for 2001 og 2002. 
NIVA-rapport 4913-2004 Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2003. 
NIVA-rapport 4985-2005 Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2004. 
NIVA-rapport 5195-2006 Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2005. 
NIVA-rapport 5421-2007 Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2006.
NIVA-rapport 5568-2008Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2007. 
NIVA-rapport 5758-2009 Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2008.
NIVA-rapport 5974-2010 Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport/datarapport for 2009.
NIVA-rapport 6132-2011 Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport/datarapport for 2010. 
NIVA-rapport 6316-2012Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport/datarapport for 2011.
NIVA-rapport 6519-2013 Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport/datarapport for 2012.
NIVA-rapport 6666-2014 Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport/datarapport for 2013.
NIVA-rapport 6848-2015 Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2014.
NIVA-rapport 7028-2016 Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2015. 
NIVA-rapport 7144-2017 Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2016. 
NIVA 1977Forslag til kommunale tiltak for å begrense forurensningstilførslene til Mjøsa (21 kommuner).
NIBR-rapport 1981:12Mjøsaksjonen 1977 – 1980.

- - - 

Forprosjekt Vannbruksplan for Hunnselva, 1991.
NIVA-rapportHunnselva 1961, 1982, 1983 og 1993.
NIVA-rapporter

Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Gjøvik kommune, årsrapporter 2000 – 2004.

NIVA-rapport

Kvikksølv i Mjøsa`s sedimenter, 1985.

NIVA-rapport 4072-99

Miljøgifter i fisk fra Mjøsa, 1999.

NIVA-rapport 4402-2001Halogenerte organiske miljøgifter og kvikksølv i norsk ferskvannsfisk, 1995 – 1999.
NIVA-rapportKartlegging av utvalgte organiske miljøgifter – bromerte flammehemmere m.fl.
SFT-rapport

Landsomfattende undersøkelser av tungmetaller i innsjøsedimenter og kvikksølv i fisk.

NIVA-rapport 3466-96 Forslag til overvåkingsplan for vannforekomster i Oppland fylke. 
Raufoss Næringspark ANS Historiske forurensninger. Overvåking av vannkvaliteten i Hunnselva, høsten 2004.
Jordforsk-rapport 98/04 Kartlegging og tiltaksanalyse for forurensing fra spredt avløp og landbruk i Einafjorden og Skjelbreias nedslagsfelt. 
NIVA-rapport 4984-2005 Kartlegging av algevekst i Sjodalsvassdraget, Gjendeelva, Vågå kommune. 
NIVA-rapport  4669-2003Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune 2002. 
NIVA-rapport  4903-2004Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune 2003. 
NIVA-rapport 5008-2005 Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Stange kommune 2004. 
NIVA Årbok 2002; Årbok 2003; Årbok 2004
NIVA-rapport 5054-2005 Overvåkning av avløpsstrømmer fra Skjelbreia Vannverk og undersøkelse av begroings-organismer og makrobunndyr i Hunnselva ved to lokaliteter nedstrøms utslippet. Årsrapport 2004. 
Grunnforurensning Oversikt over eiendommer med forurenset grunn. Søk på fylke, kommune og lokalitet. 
Sør-Fron kommune 2005 Vassdragsovervåkning i Sør-Fron kommune 2005. 
Sør-Fron kommune 2007 Vassdragsovervåkning i Sør-Fron kommune 2007. 
FMOP og Vassdragsforbundet 2007 Lokal overvåking i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen i 2006. 
Naturkompetanse AS, 2006 Ørreten i Hunnselva - Hva har skjedd? 
Robert Karlson, 2009Døgnfluer, steinfluer, vårfluer og øyenstikkere i Mjøsa (oppdragsrapport).
BioFokus-rapport 2009-29 Biologiske registreringer i evjer langs Vorma og bekker langs Mjøsa i Eidsvoll og Stange 2009.
NIVA-rapport 6004-2010 

Overvåking av miljøgifter i Hunnselv-vassdraget i Vestre Toten kommune i 2009. 

LFI rapportnr. 286-2010 Vurdering av vannkvalitet i Hunnselva og Konglestadelva, Gjøvik kommune, Oppland. 
Robert Karlson, 2011 Bunndyrundersøkelser i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen, Vannområde Mjøsa. 
Thomas Ramse Andersen, 2011 Bred deltagelse for solide beslutninger - Et tilbakeblikk på medvirkningsprosessen i arbeidet med Vannområde Hunnselva. 
HiT skrift nr 2/2011

Genetisk struktur hos ørret i Mjøsa.

Bremnes, T. og Brittain, J. 2011 Vurdering av økologisk tilstand i Gudbrandsdalslågen og Gausa, Oppland. Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, Rapport nr. 7, 12 s. 
NIVA-Notat nr. N-10/12Begroingsundersøkelser på 11 lokaliteter i Vannområdet Mjøsa, 2011.

Bioforsk Rapport Vol. 6 Nr. 132 2011

Modellering av næringsstofftilførsler i et vassdragsavsnitt på Hadeland.
Bioforsk Rapport
Vol. 7 Nr. 139 2012
 
Enkelttiltak mot landbruksforurensing ved noen sårbare kalksjøer på Hadeland 
NIVA-rapport 6367-2012 Økologisk tilstand i Lenavassdraget og Heggshuselva i Østre og Vestre Toten kommuner 2011, basert på bunndyrsamfunn.
Terje Bongard, 2012 Bunndyrundersøkelser i Sjoa og Vinstra høsten 2012. NINA Minirapport 398, 12 s. 
Maia Røst Kile, 2012Begroingsundersøkelser på 6 lokaliteter i vassdragene Sjoa og Vinstra, 2012. NIVA-Notat nr. N-38/12. 
Arne N. Linløkken, 2012 Fiskeundersøkelser i 11 tilløpsbekker til Mjøsa i Ringsaker kommune, 2012. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 8 - 2012. 
Maia Røst Kile, 2013 Begroingsundersøkelser på 13 lokaliteter i sideelver til Gudbrandsdalslågen, 2012. NIVA-Notat nr. N-09/13. 
NIVA-rapport 6601-2013 Overvåking av innsjøer i Sjoavassdraget og Vinstravassdraget 2013.
Anne Aulie, 2014 Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, Rapp. nr. 2/14, 19 s.
Maia Røst Kile, 2014Problemkartlegging i Vannområde Mjøsa, 2013. NIVA-Notat nr. N-08/14, ny versjon.
NIVA-rapport 6768-2015Vurdering av miljøtilstanden i seks fjellsjøer i Oppland i 2014.
NIVA-rapport 6802-2015Økologisk tilstandsklassifisering i Sjoa og Vinstra 2012 og 2014.
Maia Røst Kile, 2015 Problemkartlegging i Vannområde Mjøsa, 2013 og 2014. NIVA-Notat nr. 0415/15.
LFI UniMiljø 2015Kartlegging av mulige habitatflaskehalser for ørret i Lenaelva med forslag til tiltak for å bedre fiskeproduksjonen. LFI UniMiljø Bergen, Notat 03/2015. 

Mjelde, M. og Edvardsen, H. 2015

Vannvegetasjon i Mjøsa 2014. NIVA-rapport 6866-2015, 24 s. 
Lie, E. F. 2015 Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. Rapp. nr. 7/15, 64 s. 
Stabell, T. 2015 Rapport fra overvåking av miljøtilstand i 8 innsjøer i Vestre Toten, 2015. Faun rapport 030-2015. 36 s + vedlegg.
Maia Røst Kile, 2016Problemkartlegging i Vannområde Mjøsa, 2015. NIVA-Notat nr. 0381/16. 
Kile, M.R. og Persson, J. 2017 Økologisk tilstandsklassifisering i Sjoa og Vinstra 2012 - 2016. NIVA-rapport 7124-2017. 25 s. 

   
   
     
   

2009 © mikweb design