Prøvevannslipp nedstrøms Breiskallen
VOKKS gjennomførte nylig et prøvevannslipp på tilnærmet 180 l/s på strekningene Breiskallen inntak - Beritknappen og Beritknappen - Åmot kraftverk.

Verdien på 180 l/s er basert på brev fra NVE til Gjøvik kommune i 1998.

NVE ga i januar 2014 VOKKS Kraft pålegg om å utrede minstevannslipp på de nevnte strekningene. Det er hjemmel i gjeldende konsesjoner til å revurdere vilkårene når forholdene for liv i vassdraget har blitt så gode som nå.

NVE sier at fastsettelse av minstevannføring bør skje etter en vurdering av prøveslippet. VOKKS rapporterer til NVE som vil bruke dokumentasjonen i en offentlig høring, før NVE gir sin anbefaling til Olje- og energidepartementet.

Hunnselva har vært blant pilotvannområdene i første planfase av Vannforskriftsarbeidet (EUs vannrammedirektiv). Påslipp av vann/økt minstevannføring på flere strekninger er av de viktigste foreslåtte tiltakene for å nå miljømålene i dette vannområdet. 

Vurder bildene fra nedstrøms Breiskallen selv - øverst uten minstevann, nederst med ca 180 l/s:

   

2005 © mikweb design