Beskjedne algemengder i Mjøsa første del av vekstsesongen
Resultatene av klorofyll-analyser utført av NIVA viser at det i hovedsak har vært beskjedne algemengder i Mjøsa denne sesongen.

Dette gjelder for overvåkingsstasjonene i de sentrale vannmassene for perioden fra slutten av mai til begynnelsen av august. Siktedyp-målinger og observasjoner kan tyde på at algemengden økte noe mot slutten av august. Overvåkingen av vannkvaliteten videre utover i sesongen vil avdekke om det blir en markert sensommer/høst-topp med alger i likhet med fjoråret, eller om denne toppen uteblir i år. Konsentrasjonene av næringsstoffet fosfor har hittil i år vært relativt lave, med verdier stort sett innenfor miljømålet for Mjøsa.

   

2005 © mikweb design