Omfattende undersøkelser i Vannområde Mjøsa
I tillegg til den tradisjonelle overvåkingen av Mjøsa og tilløpselvene blir det i sommer og høst gjort en rekke andre undersøkelser rundt om i vannområdet for å styrke kunnskapsgrunnlaget vårt.

Som en oppfølging av fjorårets undersøkelser tas det prøver for biologiske, kjemiske og fysiske analyser i seks fjellsjøer i Midt-Gudbrandsdalen og Lillehammer, og det gjennomføres begroingsundersøkelser på ca 20 bekke-/elvelokaliteter.

For første gang blir vannvegetasjonen i Mjøsa undersøkt. Miljøvernmyndighetene følger opp miljøgiftovervåkingen i innsjøen.

I vassdragene Sjoa & Vinstra undersøkes begroing og bunndyr, samt at det tas vannprøver og gjennomføres el-fiske på de samme lokalitetene. 

På Toten rettes fokuset mot områdene Ihle-Bøverbru, Einafjorden m/tilløp og Hunnselva. Det blir også oppfølging av kalksjø-overvåkingen og fiskeundersøkelser i Lenaelva.

I flere vannforekomster som er påvirket av fysiske inngrep, blir det el-fisket, dels supplert med snorkling. Ellers undersøkes fiskebestandene i Gausa og Lågen ved bruk av elbåtfiske.

Tiltaksrettet overvåking i Finsalbekken, Fura/Vingerjessa og Næra i Hedmark er planlagt. 

I tillegg kommer diverse vannprøver og ev. begroingsundersøkelser i regi av enkeltkommuner.

   

2005 © mikweb design