Grumsete vann i Mj°sa

Flommen i Lågen og Gausa i slutten av mai har ført til dårlig sikt i Mjøsvannet, særlig i de nordvestre delene av innsjøen.

Vassdragsforbundet og NIVA er godt i gang med årets overvåking av Mjøsas vannkvalitet. Konsentrasjonen av total-fosfor ble målt til ca. 4 mikrogram per liter i mars-april ved alle prøvestasjonene, noe som er innenfor miljømålet.

Det har også blitt gjennomført to prøverunder i den isfrie perioden, den 20. mai og den 3. juni. Vannkjemiske analyseresultater er ikke klare ennå, men målingene av siktedyp viser en markant reduksjon av sikten i vannet i løpet av denne perioden. Den 20. mai var sikten god og innenfor området 8,5-10 m ved stasjonene Kise, Furnesfjorden og Skreia. I følge miljømålet for Mjøsa skal siktedypet i innsjøens sentrale hovedvannmasser være mer enn 8 m. Ved prøvestasjonen Brøttum ble siktedypet den 20. mai målt til 5,9 m. Dette området av Mjøsa påvirkes lett av de store elvene i nord, og det er derfor ikke fastsatt noe bestemt miljømål mht. siktedyp her.

Den 3. juni var siktedypet redusert til 2,6 m ved Brøttum, 3,5 m ved Kise, 5,6 m ved Skreia og 7,4 m i Furnesfjorden. De nordvestlige delene av Mjøsa var nå tydelig preget av grumsete vann som følge av maiflommen. Flompåvirkningen var også merkbar ved hovedstasjon Skreia. Videre var det mye pollen å se på overflaten mange steder. Algemengden så derimot ut til å være beskjeden foreløpig. Vanntemperaturen i overflaten varierte fra 11,2 °C ved Brøttum til 15,5 °C ved Kise.

   

2005 © mikweb design