Betydelige algemengder i Mjsa p sensommeren 2013
Ferske resultater fra analysene av planteplankton viser at det var lave algemengder i første del av vekstsesongen 2013. Utover sensommeren økte mengdene betydelig, og toppen ble nådd i starten av september.

I likhet med tidligere år var planteplanktonet på dette tidspunktet sterkt dominert av kiselalger. Denne gruppen representerte på det meste 80-90 % av totalbiomassen ved de ulike prøvestasjonene.

Vurdert ut fra sesongmiddelverdiene så var algemengdene 2-4 ganger høyere i 2013 enn i 2012 og markert høyere enn gjeldende miljømål for Mjøsa. Flommen i mai-juni førte til store tilførsler av næringsstoffer fra dyrka mark og fra kommunale og private avløpsanlegg i nedbørfeltet. Denne situasjonen ble etterfulgt av en lengre periode med mye fint og varmt vær. Dette er trolig de viktigste årsakene til den registrerte økningen i algemengden i 2013.

   

2005 © mikweb design