Status for vannkvaliteten i Mj°sa
NIVA og Vassdragsforbundet gjennomførte full prøverunde på alle fire overvåkingsstasjonene den 7. august. Sikten i vannet hadde bedret seg betydelig. Det var imidlertid en del kiselalger "på gang".

Siktedypet ble målt til 7,3 m ved Brøttum, 5,7 m ved Kise, 6,3 m i Furnesfjorden og 6,5 m på "hovedstasjon Skreia". Vanntemperaturen i overflaten varierte fra 16,8 °C midtfjords utenfor Skreia til 20,0 °C sentralt i Furnesfjorden.

Det er altså en sterk bedring i sikten sammenlignet med i tiden etter flommen i slutten av mai. Slammet som da ble tilført, er sedimentert ut av vannmassene, og vannet har klarnet opp. I følge målsettingen bør det være minst 8 m siktedyp i innsjøens sentrale hovedvannmasser.

Nå ser det imidlertid ut til å være en del kiselalger «på gang», noe som bidrar til en viss reduksjon i siktedypet. Kiselalgene pleier ofte å ha en topp på sensommeren i Mjøsa. Algemengden var lav på forsommeren i år. Overvåkingen i tida framover vil vise om de store tilførslene av fosfor i forbindelse med flommen vil føre til større algemengder enn vanlig.

   

2005 © mikweb design