Omfattende undersøkelser i Vannområde Mjøsa
Siden i sommer har Vassdragsforbundet gjennomført undersøkelser for å få mer kunnskap om miljøtilstanden i 16 innsjøer. Nå skal det i tillegg gjennomføres begroingsundersøkelser på 31 elvestrekninger, fra Gran/Vestre Toten i sør til Lesja i nord.

Under arbeidet med Vannforskriften har det kommet fram at vi også i Vannområde Mjøsa vet for lite om biologiske/økologiske og kjemiske forhold i mange vannforekomster. Derfor undersøker man i sommer og høst vannkvalitet og planteplankton i utvalgte innsjøer i Gudbrandsdalen og Lillehammer, med dyreplankton og prøvefiske i tillegg for 6 sjøer i Sjoa- og Vinstravassdraget. I elver og bekker analyseres algebegroingen (påvekstalger). Ut over dette kommer en del overvåking på Hedmarken og den tradisjonelle overvåkingen av Mjøsa og tilløpselvene.

Det er NIVA som tar begroingsundersøkelsene, med rapportering i mars 2014.
Vassdragsforbundet med god lokal hjelp tar innsjøprøvene. NIVA analyserer dyre- og planteplankton fra Sjoa- og Vinstravassdraget, mens LabNett tar resten av analysene. NIVA skal sammenstille og rapportere alle analysene fra Sjoa og Vinstra. Fristen er desember i år. Vassdragsforbundet rapporterer selv fra de 10 andre sjøene i løpet av høsten. Prosjektet "Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland" hos Fylkesmannen i Oppland står for prøvefisket, med bunn- og flytegarn.

Vi har satt fokuset på vannforekomster som er vurdert til å være i risiko for ikke å nå målet om minst god miljøtilstand innen 2021. Grunnlaget må være best mulig for å kunne gjøre riktige valg og prioriteringer når det gjelder tiltak for å bedre tilstanden i elver og innsjøer i Vannområde Mjøsa.

Vinstre

   

2005 © mikweb design