Mjøsa sterkt flompåvirket
NIVA og Vassdragsforbundet gjennomførte observasjoner og innsamling av vannprøver på de fire faste overvåkingsstasjonene i Mjøsa den 5. juni, to uker etter flomtoppen i tilløpselvene. Flompåvirkningen var markant i deler av innsjøen.

Spesielt var dette godt synlig i den vestre og nordlige fjorden, fra omkring Kapp og videre nordover. Både ved Kise og Brøttum var siktedypet meget lavt, henholdsvis 1,3 m og 0,9 m. Det høye partikkelinnholdet ga vannet en grågul farge. Ved Brøttum var vannet tydelig grumsete helt ned til 30 m dyp. Stasjonene Furnesfjorden og Skreia var betydelig mindre påvirket, med siktedyp på henholdsvis 5,1 m og 7,4 m. Temperaturen i overflaten varierte fra 6,6 °C i Furnesfjorden til 8,9 °C ved Brøttum.

Store mengder jord- og humuspartikler fra både inn- og utmark har nå havnet i vassdraget. Oversvømmelser og erosjon av jorder, overløp fra avløpsanlegg osv. må vi anta har ført til betydelige tilførsler av fosfor til Mjøsa. Ved de forrige storflommene, i 1995 og 2011, ble økningen i algemengden beskjeden, sett i forhold til de store fosfortilførslene. Dette skyldtes først og fremst at mye av det tilførte fosforet var bundet til partikler som sedimenterte relativt raskt ut av vannmassene. Dermed ble bare en liten del av fosforet tilgjengelig for algevekst. Hvor store algemengder det vil bli i Mjøsa denne sommeren, er ikke godt å si, men utviklingen vil bli fulgt nøye gjennom overvåkingsprogrammet.

   

2005 © mikweb design