Revidert framdriftsplan for tiltaksanalysen
På årsmøtet i mars ble man enige om framdriften for tiltaksanalysearbeidet i Vannområde Mjøsa - se protokoll. Planene må nå endres fordi arbeidet i et så stort vannområde er meget omfattende, tiden vi har til rådighet er knapp og myndighetenes «verktøykasse» er mangelfull.

Blant annet må vi kutte ut den planlagte «kommunekontakten» nå i mai/juni og ta det igjen utpå senhøsten.

I arbeidet  med tiltaksanalysene i vannområdene i Oppland ser man at det trengs bedre tall på avlastningsbehov, før man kan begynne å sette opp konkrete forslag til tiltak. Dette gjelder særlig utslipp fra landbruk og spredt avløp.

Derfor vil disse vannområdene, i samarbeid med Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland, få gjennomført avlastningsberegninger med utgangspunkt i Teotil-data (fra NIVA). Ut fra disse beregningene vil man kunne si noe om behovet for tiltak innen de ulike sektorer. I tillegg skal det i regi av Vannregion Glomma for enkelte vassdrag gjennomføres mer omfattende beregninger av utslipp fra landbruket, og en vurdering av hvilken effekt ulike typer tiltak vil ha (Agricat v/Bioforsk). Resultatene fra begge disse undersøkelsene vil imidlertid foreligge tidligst i september/oktober.

Tiltaksanalysene vil være svært ufullstendige før disse dataene foreligger, og en høringsrunde rundt i kommunene nå i vår er lite hensiktsmessig. Vi foreslår derfor at man satser på å sende over tiltaksanalysene til kommunene sist i oktober/først i november. Første utkast til tiltaksanalyse/-plan fra vannområdene skal leveres Vannregionmyndigheten 1. desember, men det vil være muligheter for justeringer og ytterligere lokal forankring av planene fram til ca 1. april 2014.

Det ligger an til at Vassdragsforbundets styre, som også er vannområdets arbeidsutvalg, vil vedta en slik revidert framdrift i møte 20. juni.

   

2005 © mikweb design