Vassdragsforbundet har blitt 10 Śr
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver har sitt opphav i mjøsaksjonene på 1970-/80-tallet. Forbundet ble etablert 31. mars 2003.

Vassdragsforbundet er en ideell forening med et regionalt ansvar for vassdragsovervåking, fastsettelse av miljømål, koordinering av ulike prosjekter og informasjonsvirksomhet i tilknytning til Mjøsa og tilløpselvene. Pr i dag har forbundet 65 medlemmer. 
 
Vannforskriften trådte i kraft 1. januar 2007. Dette innebærer en helhetlig, økosystem- og kunnskapsbasert forvaltning av alt ferskvann, grunnvann og kystvann. Les mer på www.vannportalen.no

Vassdragsforbundet begynte å høste erfaringer med vannforskriftsarbeidet i Vannområde Hunnselva i første planperiode. Forvaltningsplanen for disse vannområdene ble vedtatt i 2010, og det vedtas nå årlige handlingsprogrammer med tanke på tiltaksgjennomføring for å oppnå minst god miljøtilstand.

Vannområde Mjøsa hører til Vannregion Glomma, og Vassdragsforbundet er vannområdeutvalg. I 2012 ble karakteriseringsarbeidet og identifiseringen av vesentlige vannforvaltningsspørsmål (hovedutfordringer) fullført. I mange vannforekomster er miljøtilstanden klassifisert. Tiltaksanalyse, overvåkingsplan og fastsettelse av miljømål vil stå i fokus i 2013. En god prosess med lokal forankring og medvirkning er viktig og utfordrende.

   

2005 © mikweb design