Begroingsundersøkelser i sideelver til Lågen

Mange av de undersøkte elvene bærer tydelig preg av næringssaltpåvirkning. Igangsetting av miljøforbedrende tiltak kan være ønskelig, selv om det bare er Selsbekken som havner i moderat tilstand.

For å styrke det biologiske kunnskapsgrunnlaget fikk Vassdragsforbundet gjennomført begroingsundersøkelser på 13 lokaliteter i Lågens sideelver høsten 2012. Begroingsalger brukes ofte i forbindelse med tilstandsklassifisering fordi de er svært sensitive overfor eutrofiering og forsuring.

NIVA konkluderer med at 12 av 13 lokaliteter er klassifisert til god eller bedre tilstand, og bare Selsbekken havnet i moderat økologisk tilstand grunnet næringstilførsel via avrenning fra jordbruk. Av de "gode" var likevel bare 5 elvestrekninger i svært god tilstand. De andre var til dels markert påvirket av næringssalttilførsler. Tiltak for å begrense tilførslene vil være aktuelt.

77.jpg

Rødalgene Lemanea fluviatilis og Audouinella hermannii fotografert i Tromsa. Sistnevnte er karakteristisk for områder som har næringssaltforurensing (foto: Maia Røst Kile).

Les mer i NIVAs rapport.

   

2005 © mikweb design