Artikkel om Mj°sa i Freshwater Biology
I en fersk artikkel i tidsskriftet Freshwater Biology beskriver forfatterne hvordan langtidsendringer i tilførsler av næringsstoffer og i temperaturen i Mjøsa innvirker på vannkvalitet samt algemengder og algesammensetning i innsjøen.

Studien er basert på overvåkingsdata fra hovedstasjonen Skreia i tidsrommet 1972-2008 kombinert med analyser av sedimentkjerner innsamlet fra 236 m dyp i et område øst for Helgøya i mars 2006. Artikkelen er skrevet av NIVA-forskerne Anders Hobæk, Jarl Eivind Løvik, Thomas Rohrlack, S. Jannicke Moe og Merete Grung samt de britiske forskerne Helen Bennion, Gina Clarke (University College London) og Gayane T. Piliposyan (University of Liverpool).

Av de viktigste resultatene fra studien kan nevnes:
• Overvåkingen har dokumentert en markert reduksjon i fosfor-tilførslene og i algebiomassen. Den har også avdekket en økning i temperaturen i de øvre vannlag (epilimnion) og en forlengelse av perioden når Mjøsa er temperaturmessig sjiktet i sommerhalvåret.
• Fosfor-konsentrasjonen har blitt redusert til nær miljømålet fra omkring 2002, men til tross for dette har ikke kiselagesamfunnet eller algemengden vendt tilbake til det en kan kalle en referansetilstand.  Ut fra sedimentdateringer, kiselalgesammensetningen og nivået av klorofyll-a i sedimenter må en tilbake til tiden før ca. 1850 for å finne en slik tilstand.
• Analyser av sammensetningen av kiselalger i ulike sjikt av sedimentkjerne fra Mjøsa indikerte at kiselalge-sammensetningen var korrelert til både næringsstoffer (produktivitet) og temperatur, og at disse faktorene til sammen forklarte 60 % av variasjonen i artsdata.
• Resultatene tyder på at klimaendringene har påvirket både algemengden og kiselalgesammensetningen, enten direkte via temperatureffekter eller indirekte via endringer i andre faktorer drevet av temperatur (eller begge). Sammenfall i tid mellom temperaturøkning og endringer i forholdet mellom ulike næringsstoffer (N, P, Si) gjør det imidlertid vanskelig å vurdere hvilke faktorer som har vært viktigst.

Se også Abstract fra tidsskriftet.

   

2005 © mikweb design