Begroingsundersøkelser i Sjoa og Vinstra 2012

På oppdrag fra Vassdragsforbundet undersøkte NIVA i høst begroingsalger ("grønske") i Sjoa og Vinstra. Alle prøvestasjonene hadde "svært god" eller "god" økologisk tilstand.

Vassdragsforbundet ønsket, som del av basisovervåkingen, å styrke sitt biologiske kunnskapsgrunnlag ved å gjennomføre begroingsundersøkelser på seks lokaliteter i vassdragene Sjoa og Vinstra. Det er tidligere i høst rapportert fra bunndyrundersøkelser på de samme lokalitetene.

Begroingsalger brukes ofte i overvåkingsprosjekter i forbindelse med tilstandsklassifisering fordi de er svært sensitive overfor eutrofiering (overgjødsling) og forsuring.

De seks undersøkte lokalitetene i Sjoa og Vinstra har alle nådd miljømålet gitt i Vannforskriften, både når det gjelder eutrofiering og forsuring. Det betyr at de kommer ut med "svært god" eller "god" økologisk tilstand.

For mer detaljer vises til rapporten.

   

2005 © mikweb design