Bunndyrundersøkelser i Sjoa og Vinstra 2012
Som ledd i basisovervåkingen har Norsk institutt for naturforskning (NINA) i høst gjennomført bunndyrundersøkelser i vassdragene Sjoa og Vinstra.

Dette er nabovassdrag, der førstnevnte er tilnærmet uberørt og sistnevnte betydelig regulert til kraftformål. Formålet med undersøkelsene var å kartlegge miljøtilstanden i vassdragene ved å anvende kvalitetselementet bunndyr.

Rapporten viser at artsinnholdet av bunndyr er lavt, og at økosystemene er fattige. Mange vanlige arter og grupper mangler helt, eller har lave forekomster. NINA mener dette står i kontrast til tidligere undersøkelser fra samme område (Karlson, 2011). Antall organismer pr prøve og fordelingen av funksjonelle grupper er imidlertid innenfor normalen. På grunn av bare ett prøvetidspunkt og få lokaliteter vurderes resultatene som usikre; det kan ikke utelukkes at naturlige forhold kan forklare en del av resultatene. Av samme grunn kan det heller ikke konkluderes med ulikheter i biomangfold mellom elvene Sjoa og Vinstra.

Les hele rapporten!

   

2005 © mikweb design