Biologiske undersøkelser i Gudbrandsdalen
Det er nylig gjennomført relativt omfattende undersøkelser av bunndyr, begroingsalger og fisk i vassdragene Vinstra og Sjoa, samt av begroingsalger i en rekke sideelver til Lågen - fra Tretten i sør til Sel i nord.

Som ledd i basisovervåkingen i forbindelse med Vannforskriftsarbeidet ønsket Vassdragsforbundet, i samråd med Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Oppland, å få gjennomført begroings- og bunndyrundersøkelser i vassdragene Sjoa og Vinstra. Disse er nabovassdrag, der førstnevnte er tilnærmet uberørt og sistnevnte betydelig regulert til kraftformål.

Det er nå tatt prøver på tre elvestasjoner i Sjoa-vassdraget og tilsvarende i Vinstra-vassdraget, til sammen seks bunndyr- og seks begroingsprøver. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge miljøtilstanden i vassdragene. Norsk institutt for naturforskning (NINA) tar bunndyr, mens Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tar begroingsalger. Rapporter vil foreligge senest 3. desember 2012.

I tillegg har prosjektet Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland gjennomført fiskeundersøkelser (el-fiske) på lokalitetene.

Vi har hatt nok data til å kunne bestemme miljøtilstanden i Gausa, Gudbrandsdalslågen og de andre viktige tilløpselvene som drenerer direkte til Mjøsa (bunnfauna og begroingsalger). Fra sideelvene til Lågen har vi data for bunnfauna, eutrofi og bakterier. Dette gjelder i hovedsak nær samløpet med hovedelva (Lågen). Da bunnfauna kun gir et begrenset bilde av tilstanden, var det interessant å også undersøke begroingsalger i noen av sideelvene. NIVA har nå tatt prøver og gjort analyser på til sammen 13 lokaliteter. Rapport vil foreligge 1. april 2013.

   

2005 © mikweb design