God vannkvalitet i Mjsa s langt i 2012

På bakgrunn av de data som foreligger til nå, ser det ut til at Mjøsas vannkvalitet har vært relativt god denne vekstsesongen. Algemengdene har vært lave, og det har så langt ikke blitt observert markante oppblomstringer av cyanobakterier.

NIVA, som står for gjennomføringen av overvåkingen, har bl.a. foretatt analyser av algemengdene ved de ulike prøvestasjonene fra slutten av mai til begynnelsen av september. Disse målingene har gitt verdier i området 0,3-2,4 mikrogram klorofyll-a per liter, noe som må karakteriseres som lave og fullt ut akseptable algemengder. Cyanobakterien Tychonema har vist en tendens til økende forekomst på sensommeren og høsten i de senere årene. Dette har blitt tolket som et tegn på en mulig negativ utvikling i Mjøsas vannkvalitet. Denne arten var relativt vanlig ved flere av prøvestasjonene også på forsommeren i 2012. Deretter ser det ut til den har gått sterkt tilbake, mens kiselalgenes andel i planteplanktonet trolig har økt noe utover i sesongen. Mengden kiselalger har imidlertid ikke vært spesielt høy i 2012, med det forbehold at klorofyll-data bare foreligger for perioden fram til og med juli.

De lave algemengdene har bidratt til at sikten i vannet stort sett har vært god i 2012. I perioden fra begynnelsen av juni til begynnelsen av september ble det målt siktedypsverdier i området 5,7-8,0 m ved Brøttum; 7,1-13,3 m ved Kise; 5,8-12,5 m i Furnesfjorden og 7,1-11,7 m ved hovedstasjonen utenfor Skreia. I følge miljømålene for Mjøsa skal de sentrale hovedvannmassene ha et siktedyp på mer enn 8 m. Til tross for mye nedbør og høy vannføring i tilløpselvene gjennom store deler av sommeren, har konsentrasjonen av næringsstoffet fosfor stort sett variert i området 3,5-6,5 mikrogram per liter så langt i 2012. Dette må karakteriseres som lave til moderate konsentrasjoner.

   

2005 © mikweb design