God sikt og kaldt vann i Mj°sa
Det har til nå blitt gjennomført tre prøverunder på de fire faste prøvestasjonene, fra tidlig mars til begynnelsen av juni.

Målingene i mars viste lave konsentrasjoner av total-fosfor, med verdier i området 3 - 4 mikrogram per liter.

Siktedypet har så langt vært høyt, med verdier på stort sett over 10 m. Det vil si at algemengden har vært lav. Som vanlig hadde stasjon Brøttum betydelig lavere siktedyp (5,6 - 5,7 m) enn de andre stasjonene, vesentlig på grunn av påvirkningen fra de store elvene i nord. Stasjonen i Furnesfjorden hadde også «bare» 7,5 m den 23. mai, men her hadde siktedypet økt til 12,5 m den 6. juni, trolig som følge av at innvirkningen fra vårflommen i elvene nå er over.

Vannet i de øvre vannlag var fortsatt relativt kaldt den 6. juni, med verdier på 5 - 9 °C i de øverste 10 meterne. Dette er sannsynligvis en av årsakene til at algemengdene i Mjøsa ser ut til å være små foreløpig.

   

2005 © mikweb design