Oversikt over påvirkninger i Vannområde Mjøsa
Vi presenterer her kommunevise kart over hva som påvirker miljøtilstanden i de ulike vannforekomstene i Vannområde Mjøsa. Kartene er laget med utgangspunkt i informasjonen vi fikk under karakteriseringsrunden. Opplysningene legges til grunn for det videre arbeidet med vesentlige vannforvaltningsspørsmål og tiltaksanalyse.

Kartene viser hvilke vannforekomster som er påvirket av landbruk, husholdninger (spredt avløp), fysiske endringer i vassdraget, fiskevandringshinder, vannføringsregulering, sur nedbør og fremmede arter. Kandidater til sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) og vannforekomster som er i risiko for ikke å oppnå minst god miljøtilstand innen 2021 vises også.

Det kan i noen tilfeller være greit å se alle fysiske påvirkninger samlet da f.eks. fiskevandringshindre også er knyttet til vannføringsregulering og andre fysiske endringer.

Kartene som gjelder Hunnselva og påvirkningene landbruk og spredt avløp, kan bli noe endret.

Studer din kommune ved å klikke på bildet!

   

2005 © mikweb design