Innspill til Handlingsprogram 2012
Hovedmålet for arbeidet i Vannområde Hunnselva er fortsatt å sikre gode forhold for livet i vann ved pålagt minstevannføring på regulerte strekninger, redusere fosfor- og nitrogentilførslene til vassdraget, samt fokusere på miljøgiftbelastningen slik at miljømålene med hensyn på god økologisk og god kjemisk tilstand kan oppnås.

Innspillet til vannregionens handlingsprogram for 2012 baserer seg på vedtatt tiltaksanalyse for Hunnselvvassdraget og hva som ble gjennomført i 2011. Tiltakslisten er resultatet av en detaljert gjennomgang med alle ansvarlige myndigheter. Her kan du lese dokumentene:

Handlingsprogram Vannområde Hunnselva 2012 - Tekstdel

Handlingsprogram 2012 - Området Einafjorden

Handlingsprogram 2012 - Området Eina-Mjøsa


 

   

2005 © mikweb design