Moderate algemengder i Mjøsa også i 2011
Mjøsa ble i sommer og høst tilført store mengder næringsstoffer som følge av mye regn og stor avrenning. Det har derfor vært knyttet en viss spenning til om dette ville føre til større algemengder.

De siste måleresultatene for klorofyll-a fra Mjøsa i 2011 er nå klare. Klorofyll-a benyttes som et mål på den totale algemengden i de øvre vannlagene (0-10 m dyp). Middelverdien for vekstsesongen var på 1,6 mikrogram pr. liter ved Brøttum, 2,6 mikrogram pr. liter ved Kise og Skreia og 2,8 mikrogram pr. liter i Furnesfjorden. Ved tre av fire stasjoner er nivået litt høyere enn miljømålet for Mjøsa (maks 2,0 mikrogram pr. liter). Samlet sett var algemengden på omtrent samme nivå som de siste fem årene. I vekstsesongen 2011 ble de største algemengdene observert i Furnesfjorden den 16. august med 4,1 mikrogram pr. liter.

Klorofyllverdiene indikerer at det ikke har blitt noen vesentlig forverring av Mjøsas vannkvalitet mht. algemengder dette året. Det kan være flere årsaker til dette; sannsynligvis var mye av fosforet som ble tilført, partikkelbundet og dermed lite tilgjengelig for algevekst. Dårlig lystilgang pga. grumset vann samt stor vanngjennomstrømning og lav temperatur (i nord) bidro også til å begrense algeveksten.

   

2005 © mikweb design