Undersøkelser i Sjodalen i 2010
På oppdrag fra Vågå kommune gjennomførte Limno-Consult v/Øivind Løvstad sommeren 2010 en undersøkelse av Gjende, Øvre Sjodalsvatn, Nedre Sjodalsvatn og Sjoa (Gjendeelva). Dette var en oppfølging av tidligere forurensningsundersøkelser i området.

Arbeidet er bekostet av Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Oppland. Vannanalyser er dekket av Vågå kommune med bidrag fra Vågå fjellstyre ved innsamling av prøver. Resultatene er nå publisert.

Rapporten gir en god og interessant oppsummering av mulige faktorer som påvirker utviklingen av algesamfunnet i sjøer og elver i fjellet. Undersøkelsene synes å slå fast at tilgroingen man har sett enkelte år, mest sannsynlig skyldes tilførsler fra bebyggelse og virksomhet i området, samt mulige langtids endringer i klima- og nedbørforhold. Det er likevel verdt å merke seg at kjemiske (fosfor og nitrogen) og biologiske (klorofyll a) data viser god til svært god økologisk status i vannforekomstene.

Vågå kommune er innstilt på å engasjere Limno-Consult til å gjennomføre nærmere undersøkelser for å lokalisere mulige kilder til utslipp og avrenning. Slik kan man komme til bunns i spørsmålene knyttet til forurensning i området og forhåpentligvis redusere/fjerne belastningene som bidrar til begroingen i vassdraget. Det bør også tas nye prøver hvis det oppstår algebegroing i 2011. Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver og Fylkesmannen i Oppland ser positivt på denne oppfølgingen.

Se rapporten her.
Se omtale av saken på hjemmesidene til Vågå kommune.

   

2005 © mikweb design