Bunndyrundersøkelser i Lågen og Gausa
For å få et bedre grunnlag for vurdering av nåtilstanden i våre vannforekomster, startes det i disse dager bunndyrundersøkelser ved i alt 35 lokaliteter i Gudbrandsdalen og Gausdal. 

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) ved Universitetet i Oslo skal gjøre undersøkelser på seks prøvestasjoner i Gausa, fra Skei til Follebu, og på fem stasjoner i Gudbrandsdalslågen, fra Lesja til Fåberg. LFI har nylig undersøkt to lokaliteter i Hunnselva.

Robert Karlson fra Moelv har tidligere gjort en omfattende bunndyrundersøkelse for oss i Mjøsa (se under Rapporter). Han skal nå undersøke 24 lokaliteter i Lågens sideelver. På mesteparten av disse lokalitetene ble vannkvaliteten undersøkt i 2006 (se under Rapporter).

   

2005 © mikweb design