Litt større algemengder enn ønskelig i Mjøsa
Algemengden, målt som klorofyll-a, har vært noe høyere enn målsettingen for innsjøen i deler av vekstsesongen.

I likhet med tidligere år har det vært dominans av kiselalger utover sensommeren og høsten. Vi har tidligere omtalt oppblomstringen av blågrønnalgen (cyanobakterien) Anabaena, spesielt i deler av Furnesfjorden i slutten av juli. Langs land utenfor Brumunddal ble det da observert kraftig grønn- eller blågrønnfarget vann, og sikten var meget dårlig. NIVA tok en prøve av denne forekomsten 20. juli, men den inneholdt ikke giftstoffer.

Også siktedypet har i perioder vært noe dårligere enn målsettingen. Flere faktorer kan være medvirkende til dette, slik som tilførsler av brunt og grumset flomvann fra nedbørfeltet, store mengder pollen (spesielt i juni) og de nevnte algeoppblomstringene.

   

2005 © mikweb design