Karakterisering av vannforekomster i Vannområde Mjøsa

Formålet er å dra nytte av lokalkunnskapen kommunene sitter inne med når det gjelder å få beskrevet tilstand og belastninger i innsjøer, elver og grunnvann. I tillegg til kommunens fagfolk og evt. politikere treffer vi i blant lokale lag, foreninger og enkeltpersoner som bidrar med nyttig kunnskap.

Alle de 22 kommunene i Vannområde Mjøsa får besøk av oss. Så langt har vi hatt møter med Gausdal ("prøveklut"), Lesja, Dovre, Skjåk og Lom. Avtaler skal nå gjøres med Vågå og Sel. Slik vil vi jobbe oss videre ned gjennom Gudbrandsdalen, over til Valdreskommunene Vang og Øystre Slidre, for så å avrunde med kommunene rundt Mjøsa.

Vi har erfart at dette er en god og effektiv arbeidsform. Det tar nødvendigvis en del tid, ikke minst med tanke på etterarbeidet med detaljer, rapporter og innlegging i databasen Vann-Nett.

I Vanndirektivets andre planleggingsfase, som vi nå er inne i, gjelder denne sentrale framdriftsplanen (Dir. for naturforvaltning):

Planprosess 
Planprogram på høring innen utgangen av 2010 
Vesentlige spørsmål på høring innen utgangen av 2011
Utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram på høring innen 1. juli 2014
Høring av utkastet til utgangen av 2014 
Vedtak i fylkesting og sentral godkjenning innen utgangen av 2015

Beslutningsgrunnlag
Overvåking  2010 - 2015
Karakterisering 2010 - 2011
Lokal tiltaksanalyse 2012 - 2013
Klassifisering 2010 - 2012 

Forvaltningsplanene skal tre i kraft fra 1. januar 2016, inkludert iverksettelse av tiltak og tiltaksovervåking.

I Vannområde Mjøsa har vi generelt lagt oss på noe kortere arbeidsfrister. F. eks. ønsker vi at et første utkast til karakteriseringen skal være ferdig innen utgangen av 2010. Slik kan vi fram mot myndighetenes frister forbedre vårt bidrag ved blant annet nærmere utredning/problemkartlegging i lokaliteter hvor det er avdekket behov for dette. 

 
 
 
   

2005 © mikweb design