Organisering av arbeidet i Vannområde Hunnselva

ORGANISERING AV ARBEIDET MED HELHETLIG VANNFORVALTNING I REGION 1 – Vannområde Hunnselva

Vedtatt på vannområdeutvalgets møte 26. april 2007 i Vestre Toten kulturhus.

VANNOMRÅDEUTVALG – OPPGAVER OG SAMMENSETNING

Vannområdeavgrensning

Vannregionutvalget besluttet på oppstartkonferansen 5. mars i år at Hunnselvvassdraget skal inngå som vannområde i første planperiode. Hunnselvvassdraget er et mindre delfelt i Mjøsas nedbørfelt. På sikt vil det være naturlig at Mjøsa med hele sitt nedbørfelt utgjør ett vannområde, men på grunn av de korte tidsfristene i første planperiode, vil hele Mjøsas nedbørfelt bli for stort. F. o. m. andre planperiode vil imidlertid alle vassdrag inngå. Arbeidet med vassdragene i andre planperiode vil trolig starte om 1-2 år. Det tas derfor sikte på at Vassdragsforbundet for Mjøsa etableres som vannområdeutvalg. Til det praktiske arbeidet i Hunnselva etableres et eget underutvalg. Inntil Vassdragsforbundet for Mjøsa er etablert som vannområdeutvalg, er underutvalget for Hunnselva vannområdeutvalg for Hunnselva.

Sammensetning

Vannområdeutvalget består av alle berørte kommuner, fylkeskommuner og regionale myndigheter, samt representanter fra alle interessegrupper (rettighetshavere, allmenne og private brukerinteresser) i vannområdet.

Vannområdeutvalget blir en stor forsamling som det vil være vanskelig å sammenkalle til møte/konferanse oftere enn et par ganger i året. Et arbeidsutvalg har mandat til å gjennomføre det praktiske arbeidet.

Oppgaver

Den vesentligste delen av det praktiske arbeidet med vannforskriften vil skje lokalt i de ulike vannområdene. Vannområdeutvalget organiserer dette arbeidet og bidrar bla til

 • Karakteriseringsarbeidet
 • Utarbeide forslag til miljømål
 • Tiltaksutredninger og – program
 • Kost/nytte vurderinger
 • Utarbeide forslag til overvåkningsprogram og gjennomføring av dette
 • Utarbeide vassdragsplan som innspill til vannregionens forvaltningsplan
 • Legge til rette for medvirkning

Den viktigste arenaen for medvirkning i arbeidet med helhetlig vannforvaltning vil være på vannområdenivået. Vannområdeutvalget sørger for at organisasjoner og enkeltpersoner får anledning til å delta og komme med innspill til arbeidet som gjøres.

I vannforvaltningsforskriften skilles det mellom offentlige aktører som deltar i vannregionutvalget og representanter for private og allmenne interesser som sitter i en referansegruppe. I vannområdet inngår alle i vannområdeutvalget. Dersom det oppstår uenigheter i vannområdeutvalget vil det imidlertid være de offentlige aktørene som avgjør hva som skal være vannområdeutvalgets forslag til vannregionmyndigheten. Uenigheter om vesentlige punkter synliggjøres ved oversendelse til vannregionmyndigheten.

 

ARBEIDSUTVALG FOR VANNOMRÅDEUTVALGET– OPPGAVER OG SAMMENSETNING

Mandat

Arbeidsutvalget gjennomfører arbeidet på vegne av vannområdeutvalget. Øvrige medlemmer i vannområdeutvalget trekkes inn i arbeidet etter behov. Alle gis bred adgang til å holde seg informert om arbeidet gjennom referater og innsyn i arbeidsdokumenter, samt mulighet til løpende å gi innspill til arbeidsgruppa på eget initiativ.

 • Utkast til overvåkingsprogram og vassdragsplan skal opp i vannområdeutvalget før den sendes til vannregionmyndigheten.
 • Arbeidsutvalgets mandat og sammensetning skal vurderes årlig av vannområdeutvalget.

Sammensetning

Arbeidsutvalget består av representanter fra følgende etater/organisasjoner:

 • Hunton Fiber AS
 • VOKKS AS
 • Eina grunneierlag
 • Gjøvik kommune
 • Vestre Toten kommune
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Vassdragsforbundet for Mjøsa

Arbeidsutvalget skal trekke inn øvrige deltagere i vannområdeutvalget i sitt arbeid etter behov.

Oppgaver

Arbeidsutvalgets oppgaver vil blant annet være:

 • Fullkarakterisering av vannområdene i første planperiode (innen 30.09.07)
 • Lage forslag til overvåkingsprogram (innen 30.09.07)
 • Gi innspill til oversikt over vesentlige spørsmål i planarbeidet som vannregionmyndigheten skal sende på høring innen 31.12.07
 • Utarbeide forslag til miljømål for hver enkelt vannforekomst
 • Sammenstille tiltaksprogram for vannområdet
 • Utarbeide forslag til vassdragsplan som innspill til vannregionens forvaltningsplan
 • Legge til rette for medvirkning fra alle interesserte i alle faser av arbeidet
   

2005 © mikweb design