Algemengder nær miljømålet i Mjøsa i år
NIVA og Vassdragsforbundet har avsluttet feltsesongen på Mjøsa for i år, med en siste prøverunde den 25. oktober.

Algemengdene (målt som klorofyll-a) har vært forholdsvis lave på de fleste prøvestasjonene, med middelverdier på 1,6 µg/l ved Brøttum, 2,1 µg/l ved Kise, 2,4 µg/l i Furnesfjorden og 1,8 µg/l ved hovedstasjonen utenfor Skreia. Miljømålet for Mjøsa tilsier at middelverdien for klorofyll-a i vekstsesongen ikke skal overstige 2,0 µg/l. De største algemengdene ble registrert i forbindelse med en kiselalgeoppblomstring i september-oktober.

Konsentrasjonen av fosfor var innenfor miljømålet for Mjøsa på 6,5 µg/l. Middelverdiene for perioden juni-oktober ved de ulike prøvestasjonene varierte fra 5,1 µg/l ved Skreia til 6,4 µg/l ved Brøttum.

Middelverdien for siktedyp ved hovedstasjonen var på 8,4 m, dvs. litt bedre enn miljømålet på 8,0 m.

Middeltemperaturen for Mjøsas øvre vannlag (0-10 m) i perioden juni-oktober 2016 (13,3 °C) var den tredje høyeste som er registrert siden målingene startet i 1972, bare slått av verdiene for 2014 og 2006.

De foreløpige resultatene tyder på at Mjøsas miljøtilstand kan betegnes som god i 2016, men fortsatt gjenstår mye analysearbeid, og en endelig konklusjon kan ikke trekkes før disse resultatene foreligger.
 

   

2005 © mikweb design