Feltsesongen p Mjsa godt i gang
NIVA og Vassdragsforbundet gjennomførte den 23. mai full prøverunde på alle fire stasjoner, med prøver fra overflata og ned til de store dyp (400 m ved hovedstasjonen utenfor Skreia).

Feltarbeidet foregikk denne gangen i vedvarende regnvær og tåke, men alle prøvene kom "vel i hus".

Ved hovedstasjonen var det bare 5 °C i overflata og praktisk talt ingen temperasjiktning, mens ved de tre andre stasjonene var det 7-8 °C i overflata og en svak sjiktning. De store nedbørsmengdene som kom 22.-24. mai, førte til flom i flere av tilløpselvene, spesielt på Hedmarkssida. Flommen og tilførslene av store mengder brunt og grumsete vann kan trolig ha bidratt til noe reduksjon i siktedypet ved enkelte av prøvestasjonene, slik som ved Brøttum og i Furnesfjorden. Her ble det målt siktedyp på henholdsvis 5,3 m og 6,5 m. Ved Kise og ved hovedstasjonen Skreia var det imidlertid nokså klart vann, med siktedyp på henholdsvis 8,9 m og 12,0 m.

Flommen i elvene tilførte Mjøsa store mengder næringsstoffer. Overvåkingen videre utover i sesongen vil vise om dette resulterer i ekstra store algemengder, eller om algemengdene holder seg på et akseptabelt nivå også i år.

   

2005 © mikweb design