God °kologisk tilstand i Mj°sa i 2015
Overvåkingen av algemengder og algesammensetning samt siktedyp og konsentrasjoner av næringsstoffer viser at den økologiske tilstanden i Mjøsa kan betegnes som god i henhold til vannforskriften i 2015.

Også i forhold til de miljømålene som er fastsatt spesifikt for Mjøsa, kan tilstanden i hovedsak betegnes som akseptabel. Dette gjelder hovedstasjonen midtfjords utenfor Skreia. De foreløpige resultatene fra de andre tre overvåkingsstasjonene (Brøttum, Kise og Furnesfjorden) tyder også på god økologisk tilstand, men her er ikke resultatene av algetellingene klare ennå.

Algesamfunnet ved Skreia var karakterisert ved en variert sammensetning av ulike algegrupper på forsommeren og dominans av kiselalger fra slutten av august til begynnelsen av oktober. Dette er en sesongutvikling som har vært nokså typisk for Mjøsa i de senere årene. Både den gjennomsnittlige og den maksimale algemengden var lavere i 2015 enn det som ble registrert i 2014 og spesielt i 2013 da algemengden var relativt høy.

   

2005 © mikweb design