Feltsesongen 2015 p Mjsa avsluttet
NIVA og Vassdragsforbundet foretok observasjoner og innsamling av vannprøver ved hovedstasjonen utenfor Skreia den 30. oktober. Dermed er 2015-overvåkingen av Mjøsas vannkvalitet og miljøtilstand fullført.

Jarl Eivind Løvik, NIVA studerer en vannprøve (foto: Odd Henning Stuen)

Mye analysearbeid gjenstår før det kan trekkes noen endelig konklusjon mht. innsjøens økologiske tilstand dette året. Konsentrasjonen av fosfor lå innenfor et akseptabelt nivå i første del av sesongen, men økte noe i forbindelse med nedbørsepisoder og stor avrenning i august-september.

Siktedypet var innenfor miljømålet 8 m ved hovedstasjonen fram til slutten av august. Deretter ble siktedypet redusert til 5,7-7,2 m som følge av en oppblomstring av kiselalger samt stor utvasking av erosjonspartikler fra nedbørfeltet i forbindelse med flom i flere av elvene i september. I slutten av oktober var siktedypet igjen økt til 10 m.

I 2014 ble det registrert en rekordhøy middeltemperatur på 13,8 °C i Mjøsas øvre vannlag (sjiktet 0-10 m). For 2015 er middeltemperaturen beregnet til 12,0 °C, dvs. hele 1,8 °C lavere enn i 2014-sesongen. Våren og forsommeren var kjølig, noe som førte til relativt lave temperaturer i Mjøsa fram til midten av juli 2015. Makstemperatur for sjiktet 0-10 m ble registrert den 25. august med 16,8 °C ved hovedstasjonen.

   

2005 © mikweb design