Bilder:Ola Hegge og Oppland Arbeiderblad
VANNOMRÅDE HUNNSELVA

Arkiv - Arkiv - Arkiv - Arkiv

 Møte om NVEs tiltaksoppfølging i Hunnselva

[07/07-2011] Det ble nylig avholdt et møte der tema var sektormyndigheten NVE sin planlegging og gjennomføring av tiltak i Hunnselva. Les referatet

 Hunnselva i Jakt & Fiske

[29/06-2011] I maiutgaven (2011) av Jakt & Fiske omtales Hunnselva som "En slager på Toten". Les mer

 Årsrapport 2010 og Handlingsprogram 2011 vedtatt

[27/06-2011] Styringsgruppen for Vannregion Glomma har vedtatt årsrapporteringen for 2010 og handlingsprogrammet for 2011. Les mer

 Tilbakeblikk på medvirkning og samråd

[08/03-2011] Det er nettopp skrevet en studentoppgave om medvirknings- prosessen i Vannområde Hunnselva. Vi kan helt klart bli bedre. Se rapporten

 Bunndyrundersøkelser i Hunnselva

[01/03-2011] For å avklare om elvenær aktivitet påvirker livet i to vannforekomster i Hunnselvvassdraget, gjennomførte LFI en bunndyrundersøkelse høsten 2010. Se rapport

 Nasjonal overvåking av edelkreps

[03/01-2011] En fersk rapport fra NINA presenterer overvåkingsdata og bestandsstatus for edelkreps i Norge. Det er interessant å merke seg at resultatene fra overvåkingsprogrammet og tilbakemeldinger fra krepsefiskere tyder på at det største totale uttaket av edelkreps i dag skjer i Einafjorden. Du finner rapporten her.

 Befaring med Statens vegvesen

[25/10-2010] I tiltaksanalysen for Hunnselva er Statens vegvesen flere steder ført opp som ansvarlig når det gjelder tiltak for å redusere påvirkning fra vei. Fredag 22.10.2010 gjennomførte vi en befaring på flere av de aktuelle lokalitetene.
Les mer

 Innspill til Handlingsprogram 2011

[25/10-2010] I tråd med vedtatt forvaltningsplan og tilhørende tiltaksanalyse har Arbeidsutvalget for Vannområde Hunnselva sendt innspill til handlingsprogrammet for 2011 til Vannregionmyndigheten, via Oppland fylkeskommune. Som det går fram av dokumentene for Einafjorden og resten av vassdraget, er det fortsatt en del uavklarte forhold rundt finansiering og gjennomføring av de prioriterte tiltakene.

 Hunnselva undersøkt for miljøgifter

[11/08-2010] Rapport fra NIVA viser ingen eller få funn av miljøgifter i Hunnselvvassdraget i Vestre Toten kommune. Se rapporten her.

 Forvaltningsplanen endelig godkjent

[21/06-2010]

Kongen i statsråd godkjente 11.06.2010 vannforvaltningsplanene for alle regioner i landet. Planene forteller hvordan det står til med vannmiljøet, hvilke trusler som finnes, og hva vi må gjøre for å sikre vannmiljøet for fremtiden.

Innenfor Mjøsa sitt nedslagsfelt var Vannområde Hunnselva med i denne første planfasen. Det henvises til dokumentet "kgl res Glomma endelig". Les mer


 Referat fra møte i arbeidsutvalget

[21/06-2010] Den 20. mai 2010 møttes arbeidsutvalget for Vannområde Hunnselva. Tema var status første planfase, oppfølging av tiltaksanalysen og oppsummering av lokal overvåking. Les mer

 Elvemuslingen i Hunnselva er truet

[21/05-2010]

Elvemuslingen i Hunnselva har gått dramatisk tilbake. Det er behov for betydelige tiltak dersom en skal unngå at bestanden dør ut. Les mer


 Sentral godkjenning av forvaltningsplanene

[02/11-2009]

Alle forvaltningsplanene er vedtatt av fylkestingene pr 1. november 2009. Det synes å være få forslag til endringer i dokumentene, og ingen vesentlige.

Opprinnelig opplegg for departementene var å godkjenne planene i statsråd før jul. En gjennomgang av tidsbehov viser at det blir vanskelig, da det er et omfattende materiale med behov for avklaringer. Det er derfor enighet mellom departementene om å justere fristen for å godkjenne planene til 22. mars 2010 (sammenfallende med fristen for å rapportere planer etter EUs kjøreplan). Iverksettelsen av første planperiode flyttes til 1. april 2010.

Om denne erfaringen vil være et argument for å skyve fram høringsfristene i neste planperiode, slik at det blir bedre tid til både regionale vedtak og sentral godkjenning, gjenstår å se.


 Mer om elvemuslingen

[13/10-2009] Ny NINA-rapport om elvemuslingen i Hunnselva, nærmere bestemt forsøk med infeksjon av muslinglarver på ulike ørretstammer. Les mer

 Utkast til forvaltningsplan oversendt til fylkeskommunene

[02/09-2009]

Mandag 31.08.2009 ble utkastet til forvaltningsplan med tiltaksprogram for Vannregion Glomma/Indre Oslofjord oversendt de berørte fylkeskommuner for videre behandling. Les mer


 Rapport om elvemusling

[20/08-2009] I sommer leverte NINA, på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland, en rapport om elvemuslingen i Hunnselva. Les den her

 Høringsuttalelser til forvaltningsplan og tiltaksprogram

[05/08-2009]

Høringsfristen er nå over. Det kom inn totalt 58 uttalelser til Vannregionmyndigheten. Les mer på Vannportalen


 Høringsuttalelse fra Vassdragsforbundet

[09/07-2009] Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver har avgitt høringsuttalelse til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Vannregion Glomma/Indre Oslofjord. Les mer

 Informasjons-/høringsmøte med bondelagene

[06/07-2009]

Eina Bondelag, Vestre Toten Bondelag og Vardal Bondelag, sammen med Oppland Bondelag, hadde tatt initiativet til møtet 2. juli 2009 om vanndirektivet og forvaltningsplan for Hunnselva.  Les referatet


 Hunton bruker to millioner på miljøtiltak

[11/06-2009] Oppland Arbeiderblad skriver i dag (11.06.2009) at Hunton Fiber AS vil investere minst to millioner kroner i tiltak for å redusere utslippene til vann og luft. Noe tilsvarende vil skje neste år og i kommende år. Hunton skal være miljøvennlig, sier bedriftens ledere.
Les mer

 Ny rapport om forurensning fra vei

[16/03-2009] Statens vegvesen har laget rapport om forurensningsbidraget fra vei i Vannområde Hunnselva. Det er flere litt overraskende tallstørrelser, og arbeidet vil bli fulgt opp med fagmøter. Les rapportens del I og del II.

 Status for overvåkingen i Hunnselva

[16/03-2009] Les om hva som er gjort, og hva som skal gjøres, i tråd med overvåkingsplanen for vassdraget her.

 Miljøgiftovervåking i 2009

[16/03-2009]

Det er inngått avtale mellom Vestre Toten kommune (på vegne av Vannområdeutvalget for Hunnselva) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) om overvåking av miljøgifter i Hunnselva. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 174 000,- eks. mva og finansieres med bidrag fra Fylkesmannen i Oppland, Statens vegvesen og Jernbaneverket.        

Undersøkelsen skal omfatte prioriterte metaller i vann, vegsaltrelaterte stoffer i vann og plantevernmidler i vann, samt kvikksølv og prioriterte organiske miljøgifter i sedimenter. Hensikten er å skaffe til veie et tilstrekkelig datagrunnlag for en "problemkartlegging" med hensyn til miljøgifter i Hunnselvvassdraget.

Oppdraget omfatter vannprøver fra Einafjorden, nedstrøms Eina stasjon (utl. Einafjorden) og nedstrøms Prøven industriområde ved Raufoss, og sedimentprøver fra Einafjorden, Reinsvolldammen og Skoledammen ved Raufoss. Rapport skal foreligge i løpet av første halvår i 2010.


 Oppsummeringsmøte i arbeidsutvalget

[05/03-2009] Arbeidsutvalget møttes på Gjøvik 20. februar 2009 for å oppsummere hva som er gjort i vannområdet og hva som er veien videre. Hovedfokus var overvåking og tiltak. Les mer

 Forvaltningsplan og tiltaksprogram på høring

[14/01-2009] Det er utarbeidet et utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for de åtte vannområdene som er med i første planperiode i vannregion Glomma/Indre Oslofjord. Dokumentene legges nå ut til høring i perioden fram til 14. juli 2009. Les mer på Vannportalen

 Tiltaksveileder for landbruket

[10/06-2008]

Bioforsk har, på oppdrag fra SLF, utarbeidet en web-basert veileder for arbeidet med oppfølging av Vannforvaltningsforskriften og Rammedirektivet for vann. Veilederen ser spesielt på tiltak i landbruket. Klikk her for å se den.


 TV-innslag om Hunnselva

[23/05-2008] Se intervju med lederen i Arbeidsutvalget for Vannområde Hunnselva, Eirik Røstadsand, på TVInnlandet.

- Tilbake -

 

Hunnselva


Postadresse:
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
c/o Fylkesmannen i Oppland
Serviceboks
2626 Lillehammer
Telefon: 61 26 61 37
(evt. 950 59 073)
Telefaks: 61 26 61 67 
e-post: ohs@fmop.no

Besøksadresse:
Statens hus, Storgata 170,
Lillehammer 
   
     
   

2009 © mikweb design