Bilder:Ola Hegge og Oppland Arbeiderblad
VANNOMRÅDE HUNNSELVA

 Vannområde Mjøsa

[05/01-2016] Hunnselva er ikke lenger et eget vannområde, men inngår nå i vannområde Mjøsa.

 Prøvevannslipp nedstrøms Breiskallen

[19/09-2014] VOKKS gjennomførte nylig et prøvevannslipp på tilnærmet 180 l/s på strekningene Breiskallen inntak - Beritknappen og Beritknappen - Åmot kraftverk.
Les mer

 Minstevannføring i Hunnselva

[11/02-2014] Olje- og energidepartementet mener at vannkvaliteten i Hunnselva nå er tilstrekkelig god til at de betingede miljøvilkårene i konsesjonene for Brufoss, Åmot og Breiskallen kraftverk skal tas i bruk. Les mer

 Einafjorden på topp!

[06/09-2013] NINA gjennomfører nasjonal overvåking av edelkreps. Resultatene fra den igangsatte fangstregistreringen i Einafjorden, viser at uttaket av kreps ligger på ca 2,9 tonn i både 2011 og 2012. Dette plasserer innsjøen på topp i Norge med tanke på avkastning. Les mer

 NVE planlegger tiltak i Hunnselva

[17/04-2013] Tiltaksanalysen for Vannområde Hunnselva skisserte en rekke tiltak for å oppnå god miljøtilstand i hele vassdraget. Nå er NVE i gang med planleggingen av biotoptiltak i nedre deler av elva.
Les mer

 Konsesjonsvilkår for kraftverk i Hunnselva

[20/11-2012] Fylkesmannen i Oppland sendte 04.07.2012 et brev til NVE vedr. konsesjonsvilkårene for kraftverkene Breiskallen, Åmot og Brufoss i Hunnselva (se forrige nyhetssak). Før NVE går videre med saken ber de om VOKKS sine kommentarer til fylkesmannens brev - spesielt når det gjelder vurderingen av forholdene i elva. Les mer

 Fylkesmannen ønsker minstevannføring i Hunnselva

[05/07-2012]

Vannkvaliteten tilfredsstiller i dag livskravene for fisk og andre ferskvannsorganismer i hele elva, og Fylkesmannen i Oppland ber nå NVE pålegge minstevannslipp forbi Breiskallen og Åmot kraftverk. Manøvreringen av vassdraget er også et sentralt punkt i vedtatt tiltaksanalyse for Hunnselva. Se sak hos FMOP


 Innspill til Årsrapport 2011

[09/03-2012] Etter en grundig gjennomgang med alle ansvarlige myndigheter har vi levert innspill til årsrapporteringen for 2011 i Vannregion Glomma.
Les mer

 Innspill til Handlingsprogram 2012

[08/02-2012] Hovedmålet for arbeidet i Vannområde Hunnselva er fortsatt å sikre gode forhold for livet i vann ved pålagt minstevannføring på regulerte strekninger, redusere fosfor- og nitrogentilførslene til vassdraget, samt fokusere på miljøgiftbelastningen slik at miljømålene med hensyn på god økologisk og god kjemisk tilstand kan oppnås.
Les mer

 Industriparken på Raufoss ferdig ryddet

[23/11-2011] Myndighetene har tatt ansvaret for å rydde opp i historisk forurensning i Raufoss Industripark. Klif er godt fornøyd med at oppryddingen er ferdig. Les mer

- Til Arkivet -

 

Hunnselva


Kontaktpersoner
Adresseliste
Organisering
Referater
Kart
Planer
STRIVER

 
   
     
   

2009 © mikweb design