Bilder:Ola Hegge og Oppland Arbeiderblad
NYHETSARKIV

 Algemengder nær miljømålet i Mjøsa i år

[15/11-2016] NIVA og Vassdragsforbundet har avsluttet feltsesongen på Mjøsa for i år, med en siste prøverunde den 25. oktober.
Les mer

 Tiltak for godt vannmiljø

[15/11-2016] Nå er det laget et hefte som viser eksempler på vannmiljøtiltak fra de ulike vannregionene i landet. Målet med heftet er å inspirere til gjennomføring av tiltakene i vannforvaltningsplanene. Les mer

 Ny rapport om miljøgifter i store norske innsjøer

[15/11-2016] Miljødirektoratet publiserte nylig rapporten Miljøgifter i store norske innsjøer, 2015. Her kan du blant annet lese om funn av siloksaner og mer "tradisjonelle" miljøgifter. Se rapport

 To nye bedrifter har blitt medlem i Vassdragsforbundet

[20/10-2016] I forbindelse med prosjektet "Tiltaksorientert overvåking av miljøgifter i Mjøsa" som NIVA gjennomfører nå i høst, har Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS på Lillehammer og Scanpole AS i Løten gått inn som bedriftsmedlemmer i Vassdragsforbundet. Fylkesmannen i Hedmark er oppdragsgiver for undersøkelsene, der vi tar halvparten av utgiftene. Bedriftene deltar dermed i spleiselaget.  

 Ny veileder i arealforvaltning

[20/10-2016] På nettstedet "Miljøkommune.no" kan du blant annet finne oppdatert informasjon om vannforvaltning. Les mer 

 Beskjedne algemengder i Mjøsa så langt i sesongen

[08/08-2016] Mye fint og varmt vær har preget Mjøsområdet i sommer. Til tross for dette, ser det ut til at algemengdene i Mjøsa har vært forholdsvis beskjedne så langt.
Les mer

 Feltsesongen på Mjøsa godt i gang

[30/05-2016] NIVA og Vassdragsforbundet gjennomførte den 23. mai full prøverunde på alle fire stasjoner, med prøver fra overflata og ned til de store dyp (400 m ved hovedstasjonen utenfor Skreia).
Les mer

 Oppstart av Mjøsovervåkingen 2016

[18/05-2016] Det har gått en stund siden opprinnelig anbudskonkurranse ble avlyst. Mjøsovervåkingen ble lyst ut på nytt, og det er nå klart at det blir NIVA som også i år skal undersøke Mjøsa og de viktigste elvene. Første tur på innsjøen blir etter planen 23. mai. I "ventetiden" har Fylkesmannen i Hedmark sørget for at senvinterprøvene fra de faste Mjøsastasjonene og vannprøver fra elvene er tatt.

 Besøk fra Sveriges største innsjøer

[18/05-2016] Den 26. og 27. mai får Vassdragsforbundets styre besøk av en delegasjon på 25 personer fra «vattenvårdsförbundene» for de store svenske sjøene Vänern, Vättern og Mälaren.
Les mer

 Mjøsovervåkingen i 2015 - Hovedrapport

[20/04-2016] Og så var NIVAs hovedrapport for fjorårets overvåking i vannområde Mjøsa klar - se den her.

 God økologisk tilstand i Mjøsa i 2015

[06/04-2016] Overvåkingen NIVA gjennomførte for Vassdragsforbundet i 2015, konkluderer samlet sett med god miljøtilstand i Mjøsa med hensyn til overgjødsling (eutrofiering), algemengde og algesammensetning. Les mer

 Overvåking i deler av vannområde Mjøsa i 2015

[06/04-2016] Begroingsundersøkelser som ble gjennomført i vannforekomster på Toten, i Gjøvik, Lillehammer og Gausdal viser varierende økologisk tilstand, fra jevnt over moderat tilstand i Østre Toten til god og svært god tilstand i Lillehammer. Les mer

 Nytt styre i Vassdragsforbundet

[04/04-2016] På årsmøtet 30. mars 2016 ble det valgt nytt styre. Kari Svelle Reistad fra Hamar kommune er ny styreleder. Se resten av styret under fanen "Om oss".

 Foredrag fra Årsmøte og fagdag 30.03.2016

[04/04-2016]

http://vassdragsforbundet.no/mikpublish/media/Aarsmotet_2016_Gabestad.pdf 

http://vassdragsforbundet.no/mikpublish/media/Aarsmotet_2016_Lovik.pdf

http://vassdragsforbundet.no/mikpublish/media/Aarsmotet_2016_Steindal.pdf 


 Mjøsovervåkingen 2016 - ny utlysing

[02/03-2016] Anbudskonkurransen for Mjøsovervåkingen i 2016 ble avlyst i februar, men er i dag lyst ut på nytt, se www,doffin.no.

 Overvåking av Sillongen og andre innsjøer i Vestre Toten

[04/01-2016] Faun naturforvaltning AS har på oppdrag fra Vestre Toten kommune levert en rapport fra overvåking av miljøtilstanden i åtte innsjøer i 2015. Les mer

 Årsmøte og fagdag 30. mars

[04/01-2016] Medlemmer i Vassdragsforbundet og andre brukerinteresser i Vannområde Mjøsa inviteres til årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter onsdag 30. mars 2016, kl 09.00 – 15.30.

 God jul!

[19/12-2016]

 God økologisk tilstand i Mjøsa i 2015

[14/12-2015] Overvåkingen av algemengder og algesammensetning samt siktedyp og konsentrasjoner av næringsstoffer viser at den økologiske tilstanden i Mjøsa kan betegnes som god i henhold til vannforskriften i 2015.
Les mer

 Mjøsovervåkingen i 2016

[09/11-2015] I forbindelse med overvåkingen av Mjøsa og tilløpselvene har Vassdragsforbundet i dag lagt ut anbudsinnbydelse på Doffin (ID-nr. 137756) - se konkurransegrunnlaget.

 Feltsesongen 2015 på Mjøsa avsluttet

[04/11-2015] NIVA og Vassdragsforbundet foretok observasjoner og innsamling av vannprøver ved hovedstasjonen utenfor Skreia den 30. oktober. Dermed er 2015-overvåkingen av Mjøsas vannkvalitet og miljøtilstand fullført.
Les mer

 Redusert sikt i Mjøsa etter regnværet

[10/09-2015] Målinger NIVA og Vassdragsforbundet gjennomførte den 8. september, viser at siktedypet i Mjøsa var redusert fra 7-8 m i august til drøyt 5,5 m ved de fleste prøvestasjonene. Miljømålet sier at siktedypet skal være minst 8 m i Mjøsas sentrale hovedvannmasser.
Les mer

 God tilstand i Mjøsa hittil i sesongen

[06/08-2015] NIVA og Vassdragsforbundet har siden slutten av mai gjennomført fem runder med innsamling av prøver for kjemiske og biologiske analyser fra Mjøsas sentrale vannmasser.
Les mer

 Overvåking av vassdrag i vannområde Mjøsa

[06/07-2015]

Sommeren og høsten 2015 gjennomføres et omfattende prøvetakingsopplegg for å gi oss enda bedre kunnskap om tilstanden i Hunnselvvassdraget, Mesnavassdraget og Gudbrandsdalslågen. Dette er et samarbeid mellom kommunene Vestre Toten, Gjøvik, Lillehammer og Lesja, Fylkesmannen i Oppland og Vassdragsforbundet for Mjøsa. Vi bruker lokalkjente i kommunene og hos fylkesmannen til innhenting av vannprøver.

I tillegg blir det prøvefiske i de største innsjøene i Sjoa- og Vinstravassdragene, el-fiske i elver med fysiske inngrep og begroingsundersøkelser på mange lokaliteter i vannområdet.  


 Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep

[19/05-2015] Fylkesmannen i Oppland presenterer i en fersk rapport resultatene fra fiskeundersøkelser i 23 elver/bekker i 2014. 20 av disse ligger i vannområde Mjøsa, og felles for dem er at de i større eller mindre grad er preget av fysiske inngrep som ikke er knyttet til vannkraftproduksjon. Økologisk tilstand for fiskebestandene er klassifisert på 34 prøvestasjoner. 14 av stasjonene hadde god tilstand, 10 moderat, 5 dårlig og 5 svært dårlig. Les mer

 Vannvegetasjonen i Mjøsa i 2014

[07/05-2015] Vassdragsforbundet hyret i fjor NIVA til å undersøke vannvegetasjonen i Mjøsa. Totalt 32 arter, hvorav 8 rødlistearter, ble registrert. Økologisk tilstand for vannvegetasjonen i forhold til eutrofiering karakteriseres som god eller svært god for alle områder av innsjøen. Les mer

 Årsrapport 2014 - Mjøsovervåkingen

[27/04-2015] NIVA har nettopp levert årsrapporten for overvåking i Mjøsa og de største elvene i 2014. Se den her.

 Ørretens leveområder i Lenaelva er kartlagt

[13/03-2015]

Uni Miljø (LFI) undersøkte i fjor Lenaelva for å finne mulige habitatflaskehalser for ørret. Elva er gyte- og oppvekstområde for både mjøsørret og lokal elveørret. Bestanden er redusert og rekrutteringen er lav. Det foreslås derfor flere konkrete tiltak for å bedre fiskeproduksjonen. Les mer


 Begroingsundersøkelser i Vannområde Mjøsa i 2014

[13/03-2015]

Begroingsalger er svært følsomme overfor overgjødsling og forsuring. De brukes derfor ofte i overvåking i forbindelse med tilstandsklassifisering. NIVA har nylig levert en rapport fra fjorårets undersøkelser. På de fleste lokalitetene ser man en forbedring av økologisk tilstand fra 2013 til 2014. Les mer


 God miljøtilstand i Mjøsa i 2014

[12/03-2015]

NIVA konkluderer med at totalt sett indikerte algemengde og algesammensetning i 2014 en god økologisk tilstand i Mjøsa, dvs. at kravet i vannforskriften med hensyn til overgjødsling var oppfylt. Se den nye rapporten her.


 Fjorårets undersøkelser i Sjoa og Vinstra

[25/02-2015] NIVA har nettopp levert en rapport som oppsummerer undersøkelsene i Sjoa- og Vinstravassdragene i 2014. Økologisk tilstand for fem av de utvalgte lokalitetene var god eller svært god. Bare Vinsteråne havner i moderat tilstand. Les mer

 Årsmøte og fagdag 2015

[23/02-2015] Vassdragsforbundet arrangerer årsmøte og fagdag for Vannområde Mjøsa mandag 16. mars 2015Honne Hotell og Konferansesenter (Biri) - se programmet.

 Miljøtilstanden i seks fjellsjøer i Oppland

[20/01-2015]

I fjor var det en omfattende overvåking i Vannområde Mjøsa. Først ut er NIVA med en ny rapport som vurderer miljøtilstanden i innsjøene Øyangen og Skjervungen i Sør-Fron, Furusjøen i Nord-Fron og Nevelvatnet, Reinsvatnet og Mellsjøen i Lillehammer. De tre første kommer ut med god økologisk tilstand, mens innsjøene i Mesnavassdraget havner i moderat eller dårlig tilstand. Les mer


 Høring av handlingsprogram 2016 for vannregion Glomma

[05/01-2015] Det er utarbeidet forslag til handlingsprogram for 2016 til regional plan for vannregion Glomma. Høringsfristen er 28. februar 2015. Les mer

 NIVA overvåker også i 2015

[05/01-2015] Etter forhandlinger i desember 2014 ble NIVA gitt oppdraget med tiltaksorientert overvåking i Vannområde Mjøsa i 2015. Dette er en videreføring av mjøsovervåkingen som nå har pågått i over 40 år. NIVA Region Innlandet var eneste tilbyder.

 Vassdragsforbundet med i større FoU-prosjekt

[17/12-2014] Vassdragsforbundet for Mjøsa deltar som såkalt «offentlig partner» i et prosjekt i regi av Vannregionmyndigheten, med NIVA og NIBR som konsulenter. Målet er bl.a. å se på hvordan man kan jobbe bedre for å oppnå målene om renere vann. Les mer

 Åkersvika svært viktig for artsmangfoldet i Mjøsa

[03/12-2014]

I et ferskt nyhetsbrev skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA) at variasjonen i vannstand i Åkersvika har stor betydning for både fiskevandring og artsmangfold i Mjøsa. Dette er viktig kunnskap å ta med seg når E6 skal utvides. Les mer


 Rekordvarm Mjøsa i 2014

[23/10-2014] Årets overvåking av Mjøsa er nettopp avsluttet; Vassdragsforbundet og NIVA gjennomførte siste prøverunde på hovedstasjonen utenfor Skreia den 21. oktober. Temperaturen i vannet var da hele 10,1 °C fra overflaten og ned til 20 m dyp.
Les mer

 Beskjedne algemengder i Mjøsa første del av vekstsesongen

[03/09-2014] Resultatene av klorofyll-analyser utført av NIVA viser at det i hovedsak har vært beskjedne algemengder i Mjøsa denne sesongen.
Les mer

 Fortsatt gode badetemperaturer i Mjøsa

[07/08-2014] Mye fint og varmt vær i sommer har resultert i relativt høye temperaturer i innsjøen. Men har det vært rekordvarmt?
Les mer

 Nye miljøgifter hoper seg opp i mjøsfisk

[09/07-2014]

En fersk undersøkelse bekrefter at miljøgifter fra dagligdagse forbrukerprodukter hoper seg opp i fisk i bl.a. Mjøsa. Funnene styrker Miljødirektoratets bekymring for spredning av nye typer miljøgifter. Les mer


 Omfattende undersøkelser i Vannområde Mjøsa

[02/07-2014] I tillegg til den tradisjonelle overvåkingen av Mjøsa og tilløpselvene blir det i sommer og høst gjort en rekke andre undersøkelser rundt om i vannområdet for å styrke kunnskapsgrunnlaget vårt.
Les mer

 Statsråden besøkte Vannområde Mjøsa

[18/06-2014] Klima- og miljøminister Tine Sundtoft med følge møtte i går representanter for Vassdragsforbundet, NIVA, HIAS og Fylkesmannen i Hedmark ved Mjøsas bredd.
Les mer

 Grumsete vann i Mjøsa

[05/06-2014] Flommen i Lågen og Gausa i slutten av mai har ført til dårlig sikt i Mjøsvannet, særlig i de nordvestre delene av innsjøen.
Les mer

 Årsrapport 2013 - Mjøsovervåkingen

[07/05-2014] NIVA`s hovedrapport for overvåkingen i Mjøsa og tilløpselvene 2013 har kommet. Les her

 Tiltaksanalysen for Vannområde Mjøsa på Vannportalen

[03/04-2014] Alle tiltaksanalysene for Vannregion Glomma ligger nå på Vannportalen. Se her

 Dokumenter og foredrag fra Årsmøte & Fagdag 31.03.2014

[03/04-2014] Vi har nå lagt ut viktige årsmøtedokumenter og presentasjoner fra fagdagen.
Les mer

 Mindre god miljøtilstand i Mjøsa i 2013

[26/03-2014] NIVA konkluderer med at totalt sett indikerte algemengde og -sammensetning i fjor en moderat økologisk tilstand i innsjøen. Les mer

 Problemkartlegging i Vannområde Mjøsa 2013

[06/03-2014] Av 31 vannlokaliteter i Oppland hvor begroingsalger som biologisk indikator ble undersøkt, var nær halvparten i moderat eller dårlig økologisk tilstand. Se NIVA-rapport

 Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma

[11/02-2014] En ny rapport omhandler undersøkelse av vannkvaliteten i 10 innsjølokaliteter i Gudbrandsdalen, samt i øvre del av elva Rauma. På bakgrunn av vannanalyser er vannforekomstene klassifisert i
henhold til systemet etter Vannforskriften. Les mer

 Betydelige algemengder i Mjøsa på sensommeren 2013

[10/01-2014] Ferske resultater fra analysene av planteplankton viser at det var lave algemengder i første del av vekstsesongen 2013. Utover sensommeren økte mengdene betydelig, og toppen ble nådd i starten av september.
Les mer

 Vassdragsforbundets årsmøte 2014

[10/01-2014] Årsmøtet arrangeres mandag 31. mars på Honne Hotell og Konferansesenter. Merk av dagen nå - program kommer etter hvert.

 Overvåking i Sjoa og Vinstra 2013

[06/01-2014] En fersk NIVA-rapport oppsummerer resultatene fra overvåkingen i seks innsjøer i Sjoa- og Vinstravassdragene. Fire av innsjøene hadde svært god økologisk tilstand, en lå i grenselandet mellom god og svært god tilstand og en hadde god tilstand. Les mer

 NIVA overvåker Mjøsa og tilløpselvene i 2014

[19/12-2013] Etter avsluttende forhandlinger nå i desember har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) fått oppdraget med å gjennomføre tiltaksorientert overvåking i Vannområde Mjøsa i 2014. Undersøkelsene er en videreføring av over 40 år med overvåking. NIVA Region Innlandet var eneste tilbyder.

 Mjøsovervåkingen i 2014

[05/11-2013] I forbindelse med overvåkingen av Mjøsa og tilløpselvene har Vassdragsforbundet i dag lagt ut anbudsinnbydelse på Doffin (ref. NOV206494) - se konkurransegrunnlaget.

 Betydelige algemengder på sensommer og tidlig høst

[23/10-2013] Som vanlig ble det en oppblomstring av kiselalger i Mjøsa på sensommeren, men oppblomstringen ble mer markert i 2013 enn foregående år.
Les mer

 Revisjoner av gamle kraftkonsesjoner

[02/10-2013]

I en fersk rapport peker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet på hvilke vassdrag som bør prioriteres for revisjon for å oppnå størst mulig miljøgevinst med minst mulig krafttap. Les mer hos Miljødirektoratet


 Nytt vassdragsatlas på nett

[02/10-2013] Store mengder data om vannmiljøet og vannkraftproduksjonen i norske vassdrag er nå tilgjengelig i et elektronisk norgeskart på nett. Les mer hos Miljødirektoratet

 Godt vannmiljø kan bli bedre

[02/09-2013]

Over halvparten av norske vassdrag og fjorder har godt vannmiljø, mens en tredel trenger «behandling» for å bli bedre. Det går fram av Norges rapport til ESA, etter tidenes mest omfattende helsesjekk av vannet vårt. Les mer


 Status for vannkvaliteten i Mjøsa

[09/08-2013] NIVA og Vassdragsforbundet gjennomførte full prøverunde på alle fire overvåkingsstasjonene den 7. august. Sikten i vannet hadde bedret seg betydelig. Det var imidlertid en del kiselalger "på gang".
Les mer

 Omfattende undersøkelser i Vannområde Mjøsa

[07/08-2013] Siden i sommer har Vassdragsforbundet gjennomført undersøkelser for å få mer kunnskap om miljøtilstanden i 16 innsjøer. Nå skal det i tillegg gjennomføres begroingsundersøkelser på 31 elvestrekninger, fra Gran/Vestre Toten i sør til Lesja i nord.
Les mer

 Drikkevann

[05/07-2013] Vann er den beste tørstedrikk og anbefales som drikke til måltider og mellom måltider. Sommer og ferietid aktualiserer spørsmål om vann, se Matportalen.

 Mjøsfisk og miljøgifter

[05/07-2013]

Fisken i Mjøsa inneholder nå langt mindre miljøgifter av typen bromerte flammehemmere enn for ti år siden, etter at utslippene ved Lillehammer ble stanset. Men det er påvist andre miljøgifter i mjøsfisken, og Miljødirektoratet fortsetter overvåkingen. For å nyansere bildet minner vi om gjeldende kostholdsråd, se s. 7 i vår Mjøsrapport fra 2012.


 Ny prosjektmedarbeider

[05/07-2013] Vassdragsforbundet/Vannområde Mjøsa har ansatt Anne Aulie fra Hamar som prosjektmedarbeider i 50 % stilling i 4 måneder for å avlaste daglig leder. Slik får tiltaksanalysen topp prioritet fram mot leveringsfristen 30. november.

 Mjøsa sterkt flompåvirket

[06/06-2013] NIVA og Vassdragsforbundet gjennomførte observasjoner og innsamling av vannprøver på de fire faste overvåkingsstasjonene i Mjøsa den 5. juni, to uker etter flomtoppen i tilløpselvene. Flompåvirkningen var markant i deler av innsjøen.
Les mer

 Revidert framdriftsplan for tiltaksanalysen

[24/05-2013] På årsmøtet i mars ble man enige om framdriften for tiltaksanalysearbeidet i Vannområde Mjøsa - se protokoll. Planene må nå endres fordi arbeidet i et så stort vannområde er meget omfattende, tiden vi har til rådighet er knapp og myndighetenes «verktøykasse» er mangelfull.
Les mer

 Årsrapport overvåking 2012

[16/05-2013] Nå er årsrapporten for overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2012 klar. Se den her.

 Prøvetakingen startet på Mjøsa

[05/04-2013] Med finvær og ypperlige isforhold som ramme, ble de første vannprøvene fra Mjøsa hentet opp rett før påske.
Les mer

 Vassdragsforbundet har blitt 10 år

[03/04-2013] Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver har sitt opphav i mjøsaksjonene på 1970-/80-tallet. Forbundet ble etablert 31. mars 2003.
Les mer

 Protokoll fra årsmøtet 2013

[02/04-2013]

Vassdragsforbundets årsmøte ble arrangert på Biri 18. mars. Dette var samtidig møte i Vannområdeutvalget for Vannområde Mjøsa. Styret er nå utvidet. Kjetil Bjørklund ble gjenvalgt som leder, Hans Seierstad er ny nestleder og nytt 11. medlem i styret er FNF Oppland v/Ole Morten Fossli. Det er endringer i §§ 1, 2 og 3 i vedtektene. Framdrift for tiltaksanalysearbeidet i 2013 ble også vedtatt. Les hele protokollen.


 Begroingsundersøkelser i sideelver til Lågen

[07/03-2013] Mange av de undersøkte elvene bærer tydelig preg av næringssaltpåvirkning. Igangsetting av miljøforbedrende tiltak kan være ønskelig, selv om det bare er Selsbekken som havner i moderat tilstand.
Les mer

 Artikkel om Mjøsa i Freshwater Biology

[10/01-2013] I en fersk artikkel i tidsskriftet Freshwater Biology beskriver forfatterne hvordan langtidsendringer i tilførsler av næringsstoffer og i temperaturen i Mjøsa innvirker på vannkvalitet samt algemengder og algesammensetning i innsjøen.
Les mer

 Fiskeundersøkelser i Ringsaker 2012

[10/01-2013] 11 bekker i Ringsaker kommune ble i fjor undersøkt med hensyn på ørretens og harrens muligheter for å vandre opp og gyte. Det er tydelig at gjennomførte tiltak har lettet fiskens oppvandring i flere av bekkene, mens det i enkelte bekker fortsatt er menneskeskapte vandringshindre. Les rapporten fra Høgskolen i Hedmark

 Mjøsovervåkingen 2013

[09/01-2013] Etter gjennomført konkurranse med forhandlinger har Vassdragsforbundet tildelt Norsk institutt for vannforskning (NIVA) oppdraget med tiltaksorientert overvåking i Vannområde Mjøsa i 2013.

 Begroingsundersøkelser i Sjoa og Vinstra 2012

[30/11-2012] På oppdrag fra Vassdragsforbundet undersøkte NIVA i høst begroingsalger ("grønske") i Sjoa og Vinstra. Alle prøvestasjonene hadde "svært god" eller "god" økologisk tilstand.
Les mer

 Revisjon av konsesjonsvilkår for Veo-overføringen

[23/11-2012]

NVE viser til krav fra Lom og Vågå kommuner og vedtar at det skal gjennomføres en vilkårsrevisjon i medhold av vassdragsreguleringsloven. Revisjonssaken gjelder vilkårene for overføring av Veo til Tesse.  Les brevet


 Første innskudd i Miljøprøvebanken

[13/11-2012]

Norge har fått et nytt verktøy i kampen mot miljøgiftene, etter at den nasjonale Miljøprøvebanken ble åpnet i Oslo 6. november. Klifs direktør Ellen Hambro foretok det første innskuddet i banken - en ryggfiletbit fra en velvoksen ørret fra Mjøsa. Les mer hos Klif


 Ny epost-adresse

[13/11-2012] Fra og med 12. november 2012 er Vassdragsforbundets epostadresse endret til fmopohs@fylkesmannen.no

 Mjøsovervåkingen i 2013

[31/10-2012] Vi har i dag lagt ut på Doffin kunngjøring om Mjøsovervåkingen kommende år. Her kan du studere konkurransegrunnlaget.

 Bunndyrundersøkelser i Sjoa og Vinstra 2012

[30/10-2012] Som ledd i basisovervåkingen har Norsk institutt for naturforskning (NINA) i høst gjennomført bunndyrundersøkelser i vassdragene Sjoa og Vinstra.
Les mer

 Biologiske undersøkelser i Gudbrandsdalen

[24/09-2012] Det er nylig gjennomført relativt omfattende undersøkelser av bunndyr, begroingsalger og fisk i vassdragene Vinstra og Sjoa, samt av begroingsalger i en rekke sideelver til Lågen - fra Tretten i sør til Sel i nord.
Les mer

 God vannkvalitet i Mjøsa så langt i 2012

[14/09-2012] På bakgrunn av de data som foreligger til nå, ser det ut til at Mjøsas vannkvalitet har vært relativt god denne vekstsesongen. Algemengdene har vært lave, og det har så langt ikke blitt observert markante oppblomstringer av cyanobakterier.
Les mer

 Nytt hefte om Mjøsområdets geologi

[08/08-2012] Mjøsområdet er et av Nordens rikeste innlandsområder når det gjelder geologi-, kultur- og næringshistorie. Nå foreligger et nytt og rikt illustrert hefte om Mjøsområdets geologiske historie.
Les mer

 Mjøsa blir sakte, men sikkert renere

[20/06-2012] Fisken i Mjøsa inneholder nå mye mindre miljøgifter enn for ti år siden, hovedsakelig fordi utslippene av bromerte flammehemmere er stanset. Les mer hos Klif

 God sikt og kaldt vann i Mjøsa

[11/06-2012] Det har til nå blitt gjennomført tre prøverunder på de fire faste prøvestasjonene, fra tidlig mars til begynnelsen av juni.
Les mer

 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

[01/06-2012] Påvirkningene som har størst effekt i vannområdet samlet sett, er nå identifisert. Les mer

 Karakteriseringsarbeidet i Vannområde Mjøsa

[01/06-2012] Denne rapporten sammenfatter vurderingene av dagens tilstand i vannforekomstene, eventuelle påvirkninger på vannet og risiko for ikke å nå god økologisk tilstand i 2021. Les mer 

 Fakta om viktige vassdragsavsnitt

[18/04-2012] Her viser vi faktaopplysninger for de fleste større vassdragsavsnitt i Vannområde Mjøsa.
Les mer

 Oppsummering påvirkninger i Vannområde Mjøsa

[17/04-2012] Her presenterer vi en kortfattet oppsummering av karakteriseringsarbeidet i Vannområde Mjøsa og påvirkningskart for vannområdet samlet.
Les mer

 Oversikt over påvirkninger i Vannområde Mjøsa

[16/04-2012] Vi presenterer her kommunevise kart over hva som påvirker miljøtilstanden i de ulike vannforekomstene i Vannområde Mjøsa. Kartene er laget med utgangspunkt i informasjonen vi fikk under karakteriseringsrunden. Opplysningene legges til grunn for det videre arbeidet med vesentlige vannforvaltningsspørsmål og tiltaksanalyse.
Les mer

 Protokoll fra årsmøtet 2012

[11/04-2012] Protokollen fra årsmøtet i Vassdragsforbundet og møtet i vannområdeutvalget for Vannområde Mjøsa kan du lese her.

 Faktaark om vannområder og vannforekomster

[23/11-2011]

Den nye portalen for Vann-Nett samler alle verktøy under en adresse og gir i tillegg tilgang til faktaark for både vannforekomster og ulike administrative områder. Les mer 

Saken omtales også på Vannportalen.


 Moderate algemengder i Mjøsa også i 2011

[16/11-2011] Mjøsa ble i sommer og høst tilført store mengder næringsstoffer som følge av mye regn og stor avrenning. Det har derfor vært knyttet en viss spenning til om dette ville føre til større algemengder.
Les mer

 Vassdragsforbundets styre på studietur til Sverige

[16/11-2011] I slutten av oktober 2011 dro styret i Vassdragsforbundet på studiebesøk til Hjo og Jönköping ved Vättern. Våre kolleger i Vätternvårdsförbundet tok vel imot oss.
Les mer

 Tilstanden i Mjøsa etter flommene i 2011

[26/09-2011]

Mye nedbør og arealavrenning har i sommer og høst gitt uvanlig store tilførsler av partikler og næringsstoffer til Mjøsa. Konsentrasjonen av fosfor (total-fosfor) ble doblet eller mer enn det ved de ulike prøvestasjonene. Men foreløpig ser ikke dette ut til å ha gitt noen markant økning i algemengden i Mjøsa. Les de ferske vurderingene i NIVA`s notat.


 Mjøsa preget av de store tilførslene fra nedbørfeltet

[23/08-2011] Pinseflommen samt store nedbørmengder og stor tilrenning videre utover sommeren har gjort at Mjøsa har mottatt betydelig mer suspendert stoff (finmateriale) og næringsstoffer fra nedbørfeltet enn det som er vanlig i en mer "normal" sommer.
Les mer

 Redusert sikt i Mjøsa i etterkant av flommen

[07/07-2011] Flommen i pinsehelga medførte stor tilførsel av finpartikler til Mjøsa. Fortsatt - ca. 3 1/2 uke etter flomtoppen - er dette godt merkbart i form av betydelig dårligere sikt i vannet enn vanlig i store deler av innsjøen.
Les mer

 Undersøkelser i Sjodalen i 2010

[05/07-2011] På oppdrag fra Vågå kommune gjennomførte Limno-Consult v/Øivind Løvstad sommeren 2010 en undersøkelse av Gjende, Øvre Sjodalsvatn, Nedre Sjodalsvatn og Sjoa (Gjendeelva). Dette var en oppfølging av tidligere forurensningsundersøkelser i området.
Les mer

 Ø. Toten: Kommunedelplan vassdragsforvaltning revideres

[30/06-2011] I Østre Toten kommune er kommunedelplanen for vassdrags- forvaltning fra 1999 nå under revisjon. Planprogrammet ble vedtatt 30. mai 2011. Vassdragsforbundet ønsker å trekke fram dette arbeidet som et veldig godt eksempel på "kommuneutgaven" av vanndirektivarbeidet. Les mer

 Høringsuttalelse planprogram

[15/06-2011] Les Vassdragsforbundets høringsuttalelse til forslag til planprogram for Vannregion Glomma her.

 Overvåkingen i Vannområde Mjøsa godt i gang

[09/06-2011] Den årlige overvåkingen av vannkvaliteten i Mjøsa ble startet med prøvetaking fra isen på de 4 faste prøvestasjonene i midten av mars. Videre har det blitt gjennomført prøveinnsamling 18. mai og 7. juni. 
Les mer

 Årsrapport for Mjøsovervåkingen 2010

[11/05-2011] NIVA har nylig publisert hovedrapporten for overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2010. Økologisk tilstand i innsjøen i henhold til vanndirektivet er svært god ut fra dagens grenseverdier. Men sammensetningen av algesamfunnet indikerer i følge forskerne en negativ tendens som bør følges nøye i tiden fremover. Les mer

 Vurdering av økologisk tilstand i Lågen og Gausa

[26/04-2011] Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) gjennomførte høsten 2010 bunndyrundersøkelser på til sammen 11 stasjoner i Gudbrandsdalslågen og Gausa. Les mer

 Nytt styre i Vassdragsforbundet

[04/04-2011] Kjetil Bjørklund er valgt til ny styreleder, og Bondelaget har fått plass i Vassdragsforbundets styre.

 Forurensningssituasjonen i Mjøsvassdraget 2010

[04/04-2011] Kortversjonen av årsrapporten for 2010 finner du her.

 Mindre miljøgifter i Mjøsa

[29/03-2011] De fleste miljøgiftnivåene i fisk fra Mjøsa viser nedgang fra 2009 til 2010. Bromerte flammehemmere er sterkt redusert fra toppnivået i 2000. Kvikksølv går derimot ikke ned. Les mer

 Genetikk hos mjøsørret

[25/03-2011]

Høgskolen i Telemark har kartlagt genetisk variasjon og struktur hos ørret i Mjøsa. Ørret fra de fleste undersøkte lokalitetene var genetisk adskilte, altså har hver elv sin egen ørretstamme. Analysene bekrefter at Gudbrandsdalslågen i stor grad bidrar til Mjøsas bestand av storørret. Undersøkelsen er støttet økonomisk av bl.a. Vassdragsforbundet. Les mer


 Overvåking av plantevernmidler på Østre Toten

[09/03-2011] I 2010 ble det gjennomført overvåking av plantevernmidler i Smebybekken på Østre Toten. Dette var et samarbeidsprosjekt som kommunen administrerte, og undersøkelsen ble i hovedsak bekostet av Vassdragsforbundet med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Oppland. Et kortfattet notat redegjør for resultatene - se her.

 Bunndyrundersøkelsene i Gudbrandsdalen

[08/03-2011] For å få kunnskaper om den biologiske/økologiske tilstanden i 24 sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen ble det senhøstes 2010 gjennomført bunndyrundersøkelser. Her er rapporten.

 Miljøgifter i fisk fra Mjøsa

[07/02-2011] Folk som spiser mjøsfisk, har ikke mer av miljøgiftene dioksiner og PCB i kroppen enn resten av befolkningen. Det har lenge vært kjent at fisken i Mjøsa er forurenset med PCB, og Mattilsynet har derfor gitt råd om å begrense konsumet av stor ørret fra Mjøsa. Les mer

 Bunndyrundersøkelser i Lågen og Gausa

[25/10-2010] For å få et bedre grunnlag for vurdering av nåtilstanden i våre vannforekomster, startes det i disse dager bunndyrundersøkelser ved i alt 35 lokaliteter i Gudbrandsdalen og Gausdal. 
Les mer

 Skjøtsel av kantvegetasjon langs vassdrag

[07/10-2010]

Fylkesmennene i Hedmark og Oppland har sammen med NVE Region Øst laget en enkel veileder om hvordan den viktige kantvegetasjonen langs vassdrag bør behandles. Les mer


 Litt større algemengder enn ønskelig i Mjøsa

[22/09-2010] Algemengden, målt som klorofyll-a, har vært noe høyere enn målsettingen for innsjøen i deler av vekstsesongen.
Les mer

 Endring i vannforskriften

[06/09-2010]

Som følge av gjennomføringen av Grunnvannsdirektivet i Norge ble vannforskriften endret 31. august 2010. Les mer


 God sikt i Mjøsa, men blågrønnalgen Anabaena er på gang

[15/07-2010] Ved prøverunden den 14. juli var det relativt god sikt i Mjøsa. Vi observerte imidlertid til dels store mengder av blågrønnalgen (cyanobakterien) Anabaena i de øvre vannlag, spesielt på prøvestasjonene Furnesfjorden og Kise.
Les mer

 Innkalling til møte i Vannregionutvalget

[28/06-2010] Vannregionutvalget i Glomma/Indre Oslofjord innkalles til oppstartsmøte for planperiode II og for arbeidet med iverksetting av den godkjente forvaltningsplanen for planperiode I. Møtet arrangeres i Oslo 24. august 2010. Les mer

 Overvåkingen av vannkvaliteten i Mjøsa i gang

[10/06-2010] Årets overvåking av vannkvaliteten i Mjøsa er godt i gang. Hittil har det blitt samlet inn prøver 16. mars, 19. mai og 9. juni.
Les mer

 Årsrapporten for 2009 er klar

[08/06-2010] NIVA gjennomførte også i 2009 en tiltaksorientert overvåking av Mjøsa og tilløpselvene for Vassdragsforbundet. Resultatene finner du på siden "Rapporter".

 Karakterisering av vannforekomster i Vannområde Mjøsa

[07/05-2010] Vassdragsforbundet og Fylkesmannen i Oppland gjennomfører nå en runde med én-dags arbeidsmøter i Gudbrandsdalskommunene.
Les mer

 Analyserer proteinet metallothionein i mjøsfisken

[07/05-2010]

Forskere undersøker hvilke effekter miljøgifter har på ørret fra Mjøsa og Losna. De analyserer blant annet metaller og proteinet metallothionein (MT). Dette proteinet binder kvikksølv, og ellers er selen et stoff som beskytter fisken mot effektene av kvikksølv.      Les mer hos Klif


 Lokal vannforvaltning - Faktaark

[06/04-2010] Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gitt ut en serie med faktaark om lokal vannforvaltning.

 Protokoll fra årsmøtet 2010

[06/04-2010] Årsmøtet i Vassdragsforbundet ble arrangert 24. mars 2010. Protokollen kan du se her.

 God deltagelse på årsmøtet 2010

[26/03-2010] Hele 55 personer deltok på årsmøtet på Honne 24.03.2010. Her kan du se deltagerlisten.

 Bondelagene og FNF Oppland nye medlemmer!

[25/03-2010]

Det er med stor glede vi kan ønske landbruksnæringen ved Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag velkommen som nye ordinære medlemmer i Vassdragsforbundet. Begge var tidligere støttemedlemmer.

Like hyggelig er det at Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Oppland velger å bli ordinært medlem. De representerer mye av allmennhetens interesser for et godt vannmiljø.


 Forurensningssituasjonen i 2009

[17/03-2010] Kortversjonen av årsrapporten for 2009 er klar! Se den her

 Program for årsmøtet 24. mars 2010

[25/02-2010] Velkommen til årsmøte og fagdag på Honne Hotell og Konferansesenter, Biri. Da dette samtidig er det første møtet i vannområdeutvalget for Vannområde Mjøsa, er det ønskelig at flest mulig av brukerinteressene tar turen til Honne!

 Ny postadresse

[15/03-2010]

Fra 15. mars 2010 er vår postadresse:

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver

Postboks 987

2626 LILLEHAMMER


 Biologiske registreringer langs Vorma og Mjøsa

[07/01-2010] Stiftelsen Biofokus har undersøkt bekker og evjer langs Vorma og Mjøsa i forbindelse med utvidelse og omlegging av E6 og Dovrebanen. Se rapporten her

 Nitrogen - for mye av det gode?

[14/12-2009]

Professor Dag O. Hessen ved Biologisk Institutt, UiO har skrevet en artikkel for Vassdragsforbundet om nitrogenets betydning for økt vekst av alger og planter i ferskvann. Les mer


 Lokale utslipp til Mjøsa er redusert

[14/12-2009]

På oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT) har NILU (Norsk institutt for luftforskning) og NIVA (Norsk institutt for vannforskning) gjennom flere år overvåket tilførsler av miljøgiftene PCB, kvikksølv og bromerte flammehemmere til Mjøsa. De lokale utslippene er kraftig redusert de siste årene. Tilførsler fra lufta og utlekking fra innsjøsedimentene er nå viktige kilder til miljøgifter. Les mer


 Skogsdrift gir mer kvikksølv i vassdragene

[27/11-2009]

Langtransporterte luftforurensninger fra Europa har ført til at det ligger mye kvikksølv i norsk jordsmonn. NIVA leder ForestMercury-prosjektet og har funnet at hogst og sporskader etter tunge skogsmaskiner gir økt kvikksølvutlekking. Les mer


 Mer kvikksølv i ferskvannsfisk - Mattilsynet opprettholder kostholdsråd

[10/11-2009]

Hovedtilførselen av kvikksølv i Norge er langtransporterte luftforurensninger. Disse er redusert de siste årene, men nye undersøkelser NIVA har gjort for SFT, viser likevel mer kvikksølv i abbor fra innsjøer i Sørøst-Norge enn tidligere. Les mer hos SFT og på Matportalen.


 Oppgradert tiltaksveileder for landbruket

[30/10-2009]

Bioforsk, i samarbeid med andre aktører, har utarbeidet en nettbasert veileder for tiltak i landbruket. Denne oppdateres fortløpende.


 Fosforkonsentrasjonen tilbake til det normale

[26/10-2009] Feltsesongen 2009 ble avsluttet med en siste prøverunde utenfor Skreia 20. oktober. Som tidligere omtalt førte mye regn og stor avrenning fra nedbørfeltet i juli, august og begynnelsen av september til en markert økning i konsentrasjonen av fosfor i Mjøsas øvre vannlag. De siste analysene (fra slutten av september) tyder imidlertid på at fosforkonsentrasjonen har sunket betraktelig utover høsten, til et nivå rundt det som har vært vanlig de senere årene.

 Oppstartsmøte-presentasjoner

[02/10-2009] Oppstartsmøtene i Vannområde Mjøsa ble gjennomført i uke 37 - 2009. Presentasjonene fra disse møtene kan nå studeres her.
Les mer

 Registrering og analyse av tilstanden i vann

[17/09-2009] Kartsystemet Vannmiljø er utviklet av SFT og DN og ble lansert 15.09.2009. Gjennom Vannmiljø ønsker man å oppnå en forenkling og effektivisering av vannfaglig arbeid. Kartsystemet er åpent for alle som vil se på dataene.

 Dårligere vannkvalitet enn ønskelig i Mjøsa

[14/09-2009]

Fosforkonsentrasjonen (Tot-P) i Mjøsas øvre vannlag har økt fra 2 - 5 mikrogram pr liter i juni/begynnelsen av juli til 7 - 9 mikrogram pr liter i slutten av juli/begynnelsen av august. De sistnevnte verdiene er klart høyere enn målsettingen om at konsentrasjonen
i Mjøsas sentrale og søndre deler ikke bør være høyere enn 5,5 - 6,5 mikrogram pr liter i vekstsesongen for alger. Hovedårsaken til økningen er trolig at den regnfulle sommeren har ført til uvanlig store tilførsler av relativt næringsrikt vann til Mjøsa. Dette var nok også medvirkende årsak til oppblomstringen av blågrønnalgen Anabaena som ble observert i august. Siktedypet har i august og september vært noe dårligere enn målsettingen.


 Oppstartsmøter Vannområde Mjøsa

[02/09-2009] Det inviteres til åpne informasjonsmøter i Ringebu, på Otta og Rudshøgda - Les mer

 Oppblomstring av ikke-giftige blågrønnalger i Mjøsa

[14/08-2009] Det er den senere tid meldt om observasjoner av uestetiske forhold og sterkt grønnfarget vann flere steder i Mjøsa, særlig i deler av Furnesfjorden.
Les mer

 Vil nedbørsflommen virke inn på algemengden i Mjøsa?

[03/08-2009] Algemengdene i innsjøen har så langt i år vært moderate. Mye nedbør i juli ga stor vannføring og stor tilførsel av næringsstoffer med tilløpselvene.
Les mer

 Mindre bromerte flammehemmere i kanalen

[09/07-2009] Det blir stadig mindre bromerte flammehemmere i kanalen under Strandtorget på Lillehammer. Etter slamfjerningen i 2007 er nivået nå omtrent en tidel av hva det var for to år siden. Les mer

 Høring av endring i Vannforskriften

[06/07-2009]

Forskriften foreslås endret for å overføre vannregionmyndigheten fra Fylkesmannen til fylkeskommunen, som besluttet av Stortinget. Høringsfristen er 5. oktober 2009. Les mer


 Arbeidsmøte i Gausdal kommune

[06/07-2009] Erfaringene fra møtet med Gausdal kommune tilsier at dette kan være en egnet arbeidsmåte i forbindelse med karakteriseringen av vannforekomstene, og i neste omgang tiltaksplanleggingen, også i resten av Vannområde Mjøsa. Les referatet

 Årsrapport for 2008

[18/06-2009] Overvåkingsrapporten for Mjøsa og tilløpselvene i 2008 er klar. Se her

 Årets overvåking av vannkvaliteten i Mjøsa godt i gang

[10/06-2009]

Innsamlingen av prøver for analyser av næringsstoffer på senvinteren/våren ble utført fra isen den 18. mars. Resultatene viste lave konsentrasjoner av fosfor. De første turene i sommer ble gjennomført 12. mai og 2. juni. I løpet av denne perioden steg vanntemperaturen i overflatelaget fra ca. 4 °C (fullsirkulasjon) til 8 - 13 °C. Siktedypet varierte fra 8,5 m (Brøttum) til 16 m (Skreia) den 12. mai, og var redusert til 6,3 - 9,4 m ved de ulike stasjonene den 2. juni. Dette skyldes påvirkning av mer brunt og grumset vann fra våravsmeltingen, sannsynligvis i kombinasjon med en moderat økning i algemengden. Overflatelaget i de sentrale vannmasser av Mjøsa har så langt vært lite påvirket av kloakk og/eller husdyrgjødsel.


 Kvassheim spurte - Solheim svarte

[22/05-2009]

Gunnar Kvassheim (V) har registrert at mange er bekymret over miljøtilstanden i Mjøsa. Med bakgrunn i dette spurte han nylig om statsråden vil intensivere miljøarbeidet i innsjøen. Svaret fra miljø- og utviklingsminister Erik Solheim kan du se her.


 SFT besørget fjerning av DDT

[14/05-2009] Vi har tidligere omtalt funnet av DDT i Furnesfjorden og sporingen til kilden ved Grefsheim gård på Nes. I overgangen mars - april fjernet Bioforsk, på oppdrag fra SFT, de forurensede massene. Totalt kostet tiltaket inkludert deponering ca kr 280 000,-. Les tiltaksrapporten her

 Omfattende undersøkelse av Mjøsa`s bunndyrfauna

[14/04-2009]

Robert Karlson (Moelv) har kartlagt de forskjellige artene av døgn-, stein- og vårfluer, samt øyenstikkere i Mjøsa. Det ble i alt funnet 110 arter. Fra før eksisterer det nærmest ingen opplysninger om disse artsgruppene i innsjøen. Undersøkelsen ble bekostet av GLB og Vassdragsforbundet. Les mer


 Årsmøtet 2009 - Dag Erik Pryhn ny styreleder

[31/03-2009]

Årsmøtet ble arrangert på Honne Hotell og Konferansesenter 30. mars 2009. I alt deltok 56 personer på møtet/fagdagen, og 33 medlemmer var representert. Se protokollen her.

Ordfører i Sel kommune, Dag Erik Pryhn, ble valgt til ny styreleder - se det nye styret.

I og med vårt engasjement i forhold til EUs vanndirektiv vedtok årsmøtet et nytt punkt 7 i § 1 i Vassdragsforbundets vedtekter.

Vi ønsker Gjøvik Fiskerforening og A/L Lågen Fiskeelv velkommen som nye medlemmer!


 Mindre miljøgifter i Mjøsa

[31/03-2009] Arbeidet med å stanse tilførslene av bromerte flammehemmere til Mjøsa har gitt gode resultater. Nå er det igjen lave nivåer. Les mer hos SFT

 Forurensningen i Mjøsvassdraget i 2008 - Ny rapport

[23/03-2009] Her kan du lese mer om forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver i fjor.

 Oppdatert informasjon om EUs vanndirektiv

[01/04-2009] Under Vassdragsforbundets årsmøte 30. mars 2009 orienterte Håvard Hornnæs fra Vannregionmyndigheten (Fylkesmannen i Østfold) om status og framdrift i arbeidet med vanndirektivet i vår region.        Les mer

 Framdriftsplan for Vannområde Mjøsa

[16/03-2009] Du kan lese planene for arbeidet i det store Vannområde Mjøsa fra og med 2009 her.

 Overvåking av innsjøer i Ringsaker

[10/03-2009] En fersk NIVA-rapport viser resultater fra overvåking av innsjøer i høyereliggende områder i Ringsaker kommune (Ljøsvatnet, Grunna, Botshaugtjernet og Sør-Mesna). Les mer

 Ny brosjyre om landbruksforurensning

[05/03-2009] Vassdragsforbundet presenterer brosjyren "Rent vann i Mjøsa - Fortsatt behov for tiltak i landbruket". Se den her

 SFT rydder opp i DDT-forurensning ved Mjøsa

[02/03-2009] Statens forurensningstilsyn har påvist rester av bekjempningsmidlet DDT i en gammel gårdsfylling/steinrøys ved Furnesfjorden i Mjøsa. De vil få fjernet forurensningen i løpet av våren for å hindre at mer DDT lekker ut i innsjøen. Les mer hos SFT

 Årsmøte og fagdag 30. mars 2009

[23/02-2009] Vassdragsforbundet har i dag sendt ut innkalling til årsmøte/fagdag på Honne mandag 30. mars. Programmet ser du her.

 NVE prioriterer storauren i Lenaelva

[02/12-2008] NVE sier nei til bygging av Kværnum kraftverk i Østre Toten kommune. NVE mener at fordelene ved bygging av kraftverket ikke veier opp for skader og ulemper for storaurestammen som bruker Lenaelva som gyte- og oppvekstområde. Les mer hos NVE

 2008 nest varmeste år i Mjøsa

[31/10-2008]

Etter at feltsesongen nå er avsluttet, kan vi konstatere at vekstsesongen 2008 hadde nest høyeste middeltemperatur for de øvre vannlag i Mjøsa (sjiktet 0-10 m) siden målingene startet i 1972. Middeltemperaturen i 2008 er beregnet til 12,9 °C, mens 2006 hadde den høyeste temperaturen med hele 13,5 °C. 9 av de 10 varmeste årene i perioden 1972-2008 er fra tiden etter 1990.

Ellers avtok algemengdene utover høsten, noe som bidro til bra sikt i vannet med siktedyp i området 8-10,5 m i oktober.


 Nye målinger: Fortsatt moderate algemengder i Mjøsa

[03/10-2008] Algemengdene, målt som klorofyll-a, var lave ved alle prøvestasjoner i juli og august.
Les mer

 Betydelig fekal forurensning i Mjøsas øvre vannlag

[04/09-2008] Den årlige prøverunden for hygienisk/bakteriologiske analyser ble gjennomført 19.-20. august. Prøver ble samlet inn fra de øvre vannlag (0-30 m) ved 39 stasjoner fordelt over hele Mjøsa, fra Lillehammer til Minnesund.
Les mer

 Oppdatert handlingsplan for Mjøsa

[25/08-2008] Statens forurensningstilsyn (SFT) har oppdatert 2008-utgaven av Handlingsprogrammet for kontroll med utslipp av miljøgifter til Mjøsa. Det er sammenfattet informasjon om de ulike prosjektene og hvor vi står pr idag. Les mer hos SFT

 Fortsatt relativt lite alger

[31/07-2008]

En prøverunde til stasjonene Kise, Furnesfjorden og Skreia ble gjennomført 30. juli. Temperaturen på 0,5 m dyp var henholdsvis    21 °C , 22,2 °C og 20,1 °C. Siktedypet ble målt til 7,7 - 8,0 m, noe som indikerer at algemengdene fortsatt var forholdsvis beskjedne. Prøvene viser imidlertid at det har blitt noe mer kiselalger i vannet utover i sesongen. Det ble observert mindre blågrønnalger på overflaten denne gangen enn ved forrige prøverunde.


 Beskjedne algemengder i Mjøsa

[11/07-2008]

Resultatene av klorofyll-analysene viser at det var beskjedne mengder planteplankton i Mjøsa i mai og juni. Verdiene varierte fra 0,3 til 2,1 mikrogram pr. liter. Målsettingen er at snittet for sesongen ikke bør overstige 2 mikrogram pr. liter.

10. juli var sikten i Mjøsa relativt bra, med siktedyp varierende fra 7,2 m på hovedstasjon Skreia til 8,4 m i Furnesfjorden. Det har vært en del alger å se på overflaten mange steder i det siste. Dette er sannsynligvis blågrønnalgen Anabaena som ofte dukker opp i finværsperioder på sommeren, både i Mjøsa og mange andre innsjøer.

Dyreplanktonet har så langt hatt en normal utvikling. De vanlige artene har vært til stede, bl.a. er det observert relativt store tettheter av gelekrepsen Holopedium. Dette må ses på som positivt, siden denne arten trives best i næringsfattige eller lite overgjødslede innsjøer.

Ha en god sommer, enten du er ved, i eller på vannet!


 Norge vil forby nok en miljøgift

[08/07-2008]

Norske miljømyndigheter har tatt initiativ til å få enda en bromert flammehemmer forbudt ved internasjonale avtaler. Les mer på vg.no


 Lite fosfor og moderate algemengder på forsommeren

[30/06-2008] Mengdene total-fosfor i Mjøsa var lave i slutten av mai, med verdier i området 3-5 mikrogram pr. liter ved prøvestasjonene Kise, Furnesfjorden og Skreia.
Les mer

 Ni av ti får tilfredsstillende drikkevann

[17/06-2008]

Ni av ti vannverkskunder får drikkevann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder innhold av tarmbakterier. Nesten åtte av ti får vann med tilfredsstillende farge. For surhetsgrad er andelen sju av ti, viser Vannverksregisterets data for 2007. Les mer hos Folkehelseinstituttet


 Kilde til DDT-forurensning i Mjøsa funnet

[16/06-2008] Tidligere er det målt relativt høye nivåer av DDT i bunnsedimentene i Furnesfjorden. Nye undersøkelser viser at denne miljøgiften lekker fra et gammelt avfallsdeponi ved Grefsheim i Ringsaker kommune. SFT prioriterer å få stoppet utlekkingen. Les mer hos SFT

 Rask oppvarming og noe dårlig sikt i deler av Mjøsa

[09/06-2008]

Det fine været den siste tida har ført til rask oppvarming av overflatelaget i Mjøsa. Ved en prøverunde 5. juni ble følgende temperaturer målt på 0,5 m dyp: Brøttum 16,8 °C, Kise 18,9 °C, Furnesfjorden 21,3 °C og Skreia 15,2 °C. Det er meget sjelden vi måler så høye temperaturer midtfjords allerede i begynnelsen av juni. Det varme laget var imidlertid bare 2-4 m dypt, og en økning i vinden vil trolig føre til markert nedgang i temperaturen i overflaten. Sikten var gjennomgående noe dårlig som en følge av flomvann i kombinasjon med en del alger.


 Miljøoversikt for alt vann i Norge

[02/06-2008] Nettstedet Vann-Nett viser miljøtilstanden for alt norsk vann. For første gang er all tilgjengelig miljøinformasjon om elver, innsjøer, grunnvann og kystvann samlet på ett sted. Les mer hos NVE

 Mindre miljøgifter til Mjøsa via kommunale renseanlegg

[02/06-2008] Det er ikke mer tilførsler av miljøgifter til Mjøsa via kommunale renseanlegg enn det er andre steder i Norge. Det er lave tilførsler av både PCB og den bromerte flammehemmeren PBDE. Les mer hos SFT

 Flom gir store variasjoner i sikten

[23/05-2008] Ved en prøverunde til de fire faste overvåkingsstasjonene på Mjøsa 21. mai ble det konstatert meget store forskjeller i siktedypet.
Les mer

 DDT-forurensning i Furnesfjorden

[06/05-2008] Miljømyndighetene leter etter kilder til forurensningen og tok prøver av bekkesediment på Nes onsdag 30. april. Prøvene er levert NILU for analyse. Les hva HA skriver om saken.

 Inndeling i vannområder

[30/04-2008]

Endelig inndeling av Vannregion Glomma/Indre Oslofjord i vannområder ble vedtatt 8. april 2008. Kartet kan du se her.


 Nytt støttemedlem

[17/04-2008] Vassdragsforbundet ønsker AS Oplandske Dampskibsselskap (Skibladner) velkommen som nytt støttemedlem!

 Møte i vannregionutvalget og referansegruppa

[14/04-2008] Vannregionutvalget hadde møte i SFT tirsdag 8. april 2008. Møtet var også åpent for alle andre interesserte i referansegruppa. På sakslisten sto flere viktige saker: Endelig planprogram, høringsdokument for "Vesentlige spørsmål", inndeling av hele vannregionen i vannområder, og mandat og sammensetning av AU 2008. Les mer

 Lave konsentrasjoner av fosfor på senvinteren i Mjøsa

[11/04-2008] Årets første prøverunde ble gjennomført 12. og 14. mars, ved islagt vann i nordre del (Brøttum) og sirkulerende, åpne vannmasser i de sentrale områdene og Furnesfjorden.
Les mer

 Midler fra SFT til lokal overvåking

[07/04-2008] Etter den årvisse søknadsrunden er fylkesmennene nå tildelt midler fra Statens forurensningstilsyn (SFT) til lokal overvåking av vannforekomster. Fylkesmannen i Hedmark har fått kr 422 000,- til overvåking av Mjøsa. Midlene overføres i sin helhet til Vassdragsforbundet. Fylkesmannen i Oppland har fått kr 80 000,- hvorav halvparten (kr 40 000,-) går til overvåking i Vannområde Hunnselva. 

 Her er de!

[07/04-2008]

Kortversjon og hovedrapport for fjoråret er nå klare. Kontakt oss og få papirutgavene tilsendt. Du kan også lese dem her:

Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2007

Årsrapport/datarapport for 2007

NB!! Vi har restopplag av tidligere års rapporter.


 Hva forteller sedimentene om Mjøsas utvikling?

[28/03-2008] Undersøkelser, sammenfattet i en ny foreløpig rapport fra NIVA, indikerer at eutrofieringen i Mjøsa har startet tidligere enn vi har antatt. Vi må trolig tilbake til før 1800 for å nærme oss en stabil "naturtilstand". Les mer

 Nye medlemmer i Vassdragsforbundet

[28/03-2008] Vi ønsker VOKKS Kraft AS, Midt-Gudbrandsdal Renovasjons- selskap og Mjøsa felles fiskerforening velkommen som medlemmer i Vassdragsforbundet!

 Protokoll fra årsmøtet 2008

[28/03-2008]

Vassdragsforbundets årsmøte ble arrangert 27.03.2008 på Honne Hotell og Konferansesenter. Protokollen kan du lese her


 Mindre bromerte flammehemmere i fisk fra Mjøsa

[14/02-2008] For noen år siden ble det oppdaget at ørret og annen mjøsfisk hadde et relativt høyt innhold av bromerte flammehemmere. SFT fastslår nå at det er mindre av disse stoffene i fisken fra Mjøsa. Med bakgrunn i nivåene av PCB og kvikksølv opprettholdes Mattilsynets kostholdsråd. Les mer

 Bromerte flammehemmere i blodet hos mjøsfiskspisere

[08/02-2008] Forskere ved Folkehelseinstituttet har nylig fått publisert en artikkel om innholdet av bromerte flammehemmere (PBDE og HBCD) i blodet hos folk som har spist mye fisk fra Mjøsa. Artikkelen, som er på engelsk - "Consumption of fish from a contaminated lake...", finner du på denne siden. Noen av disse dataene ble allerede presentert under Vassdragsforbundets årsmøte i 2006. Les mer

 Miljøgifter i mjøsfisken

[17/10-2007]

Fjorårets målinger av miljøgifter viser at det fortsatt er mye bromerte flammehemmere i fisk fra Mjøsa, men nivåene i lågåsild og ørret har ikke økt de siste årene. Mattilsynets kostholdsråd for fisken i Mjøsa opprettholdes, og skyldes innholdet av PCB og kvikksølv, ikke innholdet av bromerte flammehemmere. Les mer


 'Nye' organiske miljøgifter kartlagt

[26/09-2007]

En landsomfattende undersøkelse, der også prøver fra Mjøsa er med, viser generelt lave nivåer av åtte lite kartlagte organiske miljøgifter i innsjøer og sjøområder. Analysene av sedimenter og vannlevende organismer gir liten grunn til å tro at nivåene utgjør en miljørisiko av betydning. Statens forurensningstilsyn (SFT) har fått utført studien som et ledd i Norges innføring av EUs vanndirektiv. Les mer   Rapporten finner du her.


 

Stiftelsen Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver ble stiftet 31. mars 2003.

Forbundet består av til sammen 43 medlemsbedrifter og organisasjoner og 22 medlemskommuner inkl. 2 fylkeskommuner. I tillegg kommer staten ved fylkesmennene og SFT.


Kart over Mjøsa

Fakta om Mjøsa

Miljømål

EUs vanndirektiv

Miljøtilstanden i Mjøsa


Postadresse:
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
c/o Fylkesmannen i Oppland
Serviceboks
2626 Lillehammer
Telefon: 61 26 61 37
(evt. 950 59 073)
Telefaks: 61 26 61 67 
e-post: ohs@fmop.no

Besøksadresse:
Statens hus, Storgata 170,
Lillehammer 
   
     
   

2009 © mikweb design